Hà Nội: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương với cán bộ thi hành án

(PLO) - Trong thời gian qua, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương; đồng thời thành lập đoàn kiểm tra công vụ kiểm tra đột xuất nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, người lao động công tác tại các cơ quan THADS trên địa bàn TP. 

Cục THADS TP Hà Nội Ảnh từ internet.

Cục THADS TP Hà Nội Ảnh từ internet.

Qua đó, nhiều cơ quan THADS đã nghiêm túc triển khai và thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương cơ bản đi vào nền nếp, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ công chức được nâng lên, hạn chế bớt các vi phạm về chấp hành kỷ luật. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó Phòng Tổ chức cán bộ, Cục THADS cho biết vẫn còn một số đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Cục THADS TP Hà Nội nên công tác quản lý còn lỏng lẻo, hình thức, đối phó và còn nhiều hạn chế. Trong sáu tháng đầu năm 2018 vẫn có trường hợp công chức chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, dẫn đến xảy ra sai phạm, vi phạm pháp luật và Cục đã có hình thức xử lý.

Thời gian tới, theo Phòng Tổ chức cán bộ, nhằm chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan THADS và đội ngũ làm công tác THADS; cần quán triệt sâu rộng và triển khai có hiệu quả, thường xuyên, liên tục các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và của ngành về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan, đơn vị.

Gắn liền công tác chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục THADS và cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của đơn vị, cần đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật. 

Việc phân công giải quyết hồ sơ thi hành án phải nhất quán, tính toán hợp lý trên cơ sở đặc thù của từng đơn vị, việc phân công công việc phải rõ người, rõ việc, để thực hiện một cách nề nếp và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức đơn vị thực hiện theo đúng nguyên tắc đó.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý đối với cán bộ, công chức trong đơn vị về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; chủ động tự kiểm tra, rà soát để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý cán bộ, công chức. 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao Chi cục trưởng thực hiện việc kiểm tra đối với cán bộ, chấp hành viên, để kịp thời phát hiện những sai sót trong giải quyết THADS từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS. Tăng cường kiểm tra nội bộ, giám sát hoạt động thực thi công vụ, đặc biệt là hoạt động của các Thủ kho và các Chấp hành viên, nâng cao ý thức tự giáo dục, rèn luyện của cán bộ, công chức làm công tác THADS. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tăng cường kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm