Hải Phòng triển khai biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch

(PLVN) -Ngày 6/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thống kê các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp triển khai biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch

Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp triển khai biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch

Cụ thể, đối với các đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trên địa bàn đến hết ngày 31/12/2019; giao UBND các quận, huyện rà soát, tổng hợp gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo UBND TP trước 16h ngày 7/4/2020.

Đối với các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/ năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, giao Cục Thuế TP rà soát, tổng hợp gửi UBND các quận, huyện trong ngày 8/4/2020; giao UBND các quận, huyện tổng hợp, báo cáo UBND TP qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp trong ngày 9/4/2020.

Đối với các đối tượng là người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, thoả thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng và mất việc làm; giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng rà soát, tổng hợp đối với các Doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp, gửi UBND các quận, huyện trước ngày 10/4/2020.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP giao UBND các quận, huyện rà soát, tổng hợp đối với các Doanh nghiệp ngoài Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp; tổng hợp các trường hợp trong Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp gửi Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong ngày 11/4/2020.

Giao Ngân hàng Chính sách xã hội TP chủ trì cùng Bảo hiểm xã hội TP rà soát, tổng hợp nhu cầu người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật lao động, trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% của 3 tháng tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động, báo cáo UBND TP trong ngày 13/4

Mốc thống kê các đối tượng được hưởng các chính sách trên được tính từ ngày 1/4/2020. Đối tượng được hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hôc trợ cao nhất.

Chủ tịch yêu cầu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổng hợp chung, báo cáo UBND TP trong ngày 12/4/2020.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm