Lâm Đồng: Tập trung giải quyết triệt để những vụ việc phức tạp, kéo dài

(PLVN) - Phát huy trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, điều hành; Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo THADS và tích cực phối hợp với các ngành hữu quan…đó là phương hướng được Cục THADS Lâm Đồng xác định để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2019.

Để bảo đảm tính liên tục trong tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định, ngay từ đầu năm, Cục THADS đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát hơn, quyết liệt hơn, với phương châm hướng về cơ sở. Các đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua, nâng cao kỷ luật, kỷ cương từ Cục đến cơ sở, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu, nêu cao tính chủ động, tích cực sáng tạo của cán bộ, công chức. Chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, phân loại án đảm bảo đúng quy định; thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.

9 tháng năm 2019, đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 57 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, số việc phải tổ chức cưỡng chế là 55 trường hợp, trong đó có 49 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành, 6 trường hợp chủ yếu là cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ tiền. Nhìn chung, việc cưỡng chế đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục luật định; đồng thời được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện tốt, được sự đồng thuận của xã hội.

Toàn tỉnh đã tiếp 80 lượt (73 người) công dân đến khiếu nại, tố cáo, giảm 55 lượt so với cùng kỳ năm 2018. Qua quá trình tổ chức đối thoại đã giúp cho nhiều đương sự hiểu biết pháp luật, ý thức được quyền và nghĩa vụ, nên đã tự nguyện rút đơn khiếu nại. Toàn tỉnh có 09 vụ khiếu nại được đình chỉ giải quyết và nhiều vụ việc công dân có đơn, sau khi được tiếp đã không khiếu nại, tố cáo nữa. Qua kiểm tra rà soát, toàn tỉnh không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, không có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, chưa có phát sinh điểm nóng nào về khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trên địa bàn.

Trong 9 tháng năm 2018, Cục và các Chi cục đã bám sát các quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS. Trên cơ sở đó, duy trì và thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong tổ chức THADS, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thi hành án; thống nhất biện pháp xử lý các trường hợp án tuyên không rõ, có sai sót khó thi hành; trong xác minh tài sản, giải quyết án tín dụng, ngân hàng…

Tuy nhiên, theo Cục THADS Lâm Đồng, khó khăn hiện nay là khối lượng công việc của các cơ quan THADS tương đối nhiều, nặng nề, tính chất công việc khó khăn, phức tạp hơn trước. Cơ cấu tổ chức, biên chế vẫn còn ít, chưa tương ứng với nhiệm vụ được giao, nhất là ở những đơn vị phát sinh công việc ở mức cao, một số Chấp hành viên, công chức, kể cả công chức lãnh đạo phải kiêm nhiệm dẫn đến quá tải công việc; có Chi cục chỉ có 01 Chấp hành viên nhưng đồng thời là lãnh đạo Chi cục.

Các vụ việc thi hành cho tổ chức tín dụng, ngân hàng với giá trị thi hành lớn trong khi tài sản xử lý bảo đảm thi hành có giá trị thấp rất nhiều so với nghĩa vụ phải thi hành; một số tổ chức tín dụng ngân hàng thẩm định giá trị tài sản bảo đảm cho vay cao hơn so với giá trị thực tế dẫn đến khó khăn trong quá trình xử lý tài sản để thi hành án.

Tiếp tục phát huy trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, điều hành; Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo THADS và tích cực phối hợp với các ngành hữu quan; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính …là những vấn đề được Cục THADS Lâm Đồng xác định trong triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân; tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định, hạn chế thấp nhất tình trạng đương sự khiếu nại nhiều lần, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hệ thống THADS; tiếp tục thực hiện việc rà soát, lập danh sách và xây dựng Kế hoạch giải quyết triệt để những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Cùng đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thi hành án theo yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Quản lý, vận hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử Cục THADS, nghiêm túc thực hiện các quy định đăng tải thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Thực hiện nghiêm cơ chế “một cửa” và dịch vụ công trực tuyến.  

 Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, có chức danh pháp lý bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Ngành giao; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách cán bộ khác bảo đảm đúng quy định. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm