Năm 2017, Thi hành án dân sự Hà Nội: Nhiều kết quả tích cực

(PLO) - Năm 2017, trong bối cảnh các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội phải đối diện với nhiều khó khăn, khối lượng công việc nhiều, số lượng việc, tiền phải thi hành tăng cao so với các năm trước nhưng toàn thành phố đã đạt được kết quả tích cực.

Năm 2017, Thi hành án dân sự Hà Nội: Nhiều kết quả tích cực

Năm 2017, Cục THADS cho biết, số tiền phải thi hành của Hà Nội rất lớn, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp và đặc thù mỗi đơn vị có những khó khăn khác nhau, biên chế và chấp hành viên đều thiếu, chỉ tiêu Tổng cục THADS giao cho Cục THADS thành phố Hà Nội không giảm so với năm 2016.

Song, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, lãnh đạo thành phố Hà Nội và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là của Lãnh đạo cấp ủy chính quyền các cấp, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của các cơ quan THADS  thành phố Hà Nội đã phấn đấu triển khai và thực hiện đồng bộ trên tất cả các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các Chi cục đã bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ, triển khai kế hoạch công tác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo, lãnh đạo, phối hợp các cấp, ban, ngành, đoàn thể trong công tác THADS, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Thủ đô. 

 Theo thống kê, năm 2017 toàn thành phố đã đạt được kết quả tích cực, cụ thể: 80% về việc, 34,5% về tiền, giảm 8,5% số việc và giảm 3,6% số tiền chuyển kỳ sau (vượt chỉ tiêu được giao là trên 70% về việc và trên 30% về tiền). Đặc biệt một số đơn vị đạt cả 04 chỉ tiêu được giao như: Sóc Sơn, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Thanh Oai, Ba Vì, Hoàng Mai... Một số đơn vị, mặc dù không đạt chỉ tiêu được giao nhưng đã đạt kết quả vượt trội so với năm 2016, giảm được nhiều án tồn, tiền tồn chuyển sang năm 2018

Cục THADS Hà Nội cho biết, đạt được kết quả trên cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị.  Tập thể lãnh đạo Cục, Chi cục đã kịp thời xác định những lĩnh vực, nội dung công tác trọng tâm, trọng điểm, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ; tranh thủ kịp thời sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các cấp, các  ngành, từ đó hướng công tác chỉ đạo, điều hành một cách tập trung, tạo nên những bước đột phá trong công tác THADS, quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu mà Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục và Cục THADS thành phố Hà Nội giao. 

Trong thời gian tới, nhiệm vụ THADS trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn hết sức nặng nề, đòi hỏi các cơ quan THADS phải tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đổi mới các mặt công tác, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với các đơn vị hữu quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, Cục THADS  thành phố yêu cầu Chi cục THADS  các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện nghiêm túc Công văn số 2910/CTHADS-VP ngày 28/9/2017 của Cục THADS  thành phố về việc triển khai công tác năm 2018. Chỉ đạo từng chấp hành viên thuộc đơn vị tự kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu báo cáo thống kê đảm bảo tính trung thực, chính xác và thống nhất với số liệu báo cáo đã gửi Cục THADS  thành phố Hà Nội; nghiêm cấm việc chạy theo thành tích và báo cáo không trung thực kết quả THADS  tại đơn vị mình. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về số liệu, kết quả báo cáo, bảo đảm tính chính xác.

Trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra việc ra quyết định về việc chưa có điều kiện đảm bảo đúng căn cứ theo quy định của pháp luật, kịp thời gửi quyết định và danh sách về Cục để đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục, số liệu đăng tải phải phù hợp và khớp với số liệu trong báo cáo thống kê; đã ra quyết định chưa có điều kiện nhưng nay người phải thi hành án có điều kiện hoặc đình chỉ thi hành án phải kịp thời gửi các quyết định tiếp tục thi hành án hoặc quyết định đình chỉ về Cục để kịp thời chấm dứt công khai theo quy định.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện việc giao chỉ tiêu thi hành án tạm tính bằng mức năm 2017 và xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018, tiếp tục thực hiện việc giao chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền từng tháng đối với chấp hành viên ngay từ đầu năm công tác, chỉ đạo chấp hành viên  rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án, xây dựng Kế hoạch thi hành án, có giải pháp, biện pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THADS, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm