Phải kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm

(PLVN) - Ông Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ đạo như vậy trong Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, tích cực giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền liên quan đến nhân sự cấp ủy, đại biểu đi dự đại hội cấp trên để phục vụ đại hội đảng cấp huyện và cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ các nguồn thông tin, báo cáo, phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm kịp thời xem xét, quyết định kiểm tra. 

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường, nhất là liên quan đến các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy quản lý. Công tác kiểm tra giám sát đã góp phần tăng cường đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thúc đẩy việc hoàn thành  nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở kết quả của 6 tháng đầu năm, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tô Văn Từ đề nghị trong 6 tháng cuối năm, UBKT các cấp quán triệt nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương về hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Bên cạnh đó, phải thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ cấp mình; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, khi cần thiết thực hiện kiểm tra các cấp. 

Chủ động tham mưu cho cấp ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Rà soát triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2020 đã đề ra. 

Sau đại hội đảng bộ, UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành quy chế làm việc của UBKT, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng kế hoạch để sớm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm