'Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh thành mũi nhọn công nghiệp quốc gia'

(PLO) - Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh (CNQPAN) mang lại những hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang (LLVT) nói riêng và QPAN quốc gia nói chung là nội dung cuộc trao đổi giữa Trung tướng Nguyễn Đức Lâm - Chủ nhiệm Tổng cục CNQP (Bộ Quốc phòng) với phóng viên Báo PLVN.

'Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh thành mũi nhọn công nghiệp quốc gia'

Thưa Trung tướng, việc xây dựng và phát triển CNQPAN có ý nghĩa, tầm quan trọng như thế nào đối với LLVT và xã hội trong giai đoạn hiện nay?

- Trước hết phải khẳng định: Xây dựng và phát triển CNQPAN là chủ trương, chiến lược của Đảng, là bộ phận của công nghiệp quốc gia (CNQG), một phần quan trọng của thực lực và tiềm lực QPAN của đất nước, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển ngang tầm với vị trí, vai trò và yêu cầu nhiệm vụ.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, những năm qua, Tổng cục CNQP đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện đạt những kết quả quan trọng, tạo bước phát triển mới cho ngành công nghiệp đặc thù, quan trọng này. 

Nổi bật là cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển CNQPAN được quan tâm xây dựng, từng bước hoàn thiện. Tổ chức lực lượng CNQPAN được củng cố, kiện toàn, ngày càng gắn kết, hòa nhập với CNQG. Việc đầu tư cho CNQPAN được chú trọng, nhất là những ngành mũi nhọn, đặc thù. Việc huy động tiềm lực khoa học công nghệ (KHCN) và CNQG tham gia xây dựng, phát triển CNQPAN có bước chuyển tích cực; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được mở rộng. 

Các dự án đầu tư phát triển CNQPAN, nhất là các dự án trọng điểm, công nghệ cao được triển khai quyết liệt, đúng định hướng. Nhiều dự án, sản phẩm trọng điểm được hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả. Năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật của CNQPAN chuyển biến rõ nét và có bước đột phá...

Theo Trung tướng, bên cạnh những kết quả đạt được, trong xây dựng CNQPAN còn những khó khăn, hạn chế, bất cập gì?

- Ở lĩnh vực nào cũng có những khó khăn, bất cập và hạn chế riêng. Đối với xây dựng CNQPAN, quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi nhận thấy rằng, thể chế, chính sách về CNQPAN đã có sự đổi mới nhưng còn chậm và thiếu đồng bộ. Công tác quy hoạch, kế hoạch đối với nhiệm vụ này có mặt còn hạn chế. Tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý... và nguồn nhân lực còn những mặt bất cập, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Việc đầu tư ngân sách và huy động các nguồn lực cho xây dựng, phát triển CNQPAN chưa có sự đột phá…

'Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh thành mũi nhọn công nghiệp quốc gia' ảnh 1
CNQP Việt Nam những năm qua phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là công nghiệp đóng tàu.

Trong điều kiện hiện nay, việc xây dựng, phát triển CNQPAN cần tập trung vào những nội dung gì, thưa Trung tướng?

- Các cấp, các ngành cần nghiêm túc quán triệt nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Văn bản số 25-TB/TW ngày 11/4/2017 về Đề án đẩy mạnh phát triển CNQPAN đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng và phát triển CNQPAN theo hướng lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của CNQG trên tinh thần độc lập, tự chủ, làm chủ được KHCN và phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế; phấn đấu đạt mục tiêu quốc gia khởi nghiệp từ CNQPAN. 

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, đổi mới, hiệu quả và không chồng chéo; từng bước kiện toàn tổ chức CNQPAN trên cơ sở xem xét tổng thể, kỹ lưỡng, hiệu quả, bảo đảm năng lực để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu, tiến bộ KHCN, đi tắt đón đầu, công nghệ mũi nhọn trong hoạt động nghiên cứu, tạo bước chuyển biến và hình thành các sản phẩm có tính đột phá về KHCN; đổi mới công nghệ sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, tạo sự tăng trưởng cả về số lượng, chủng loại mới, có tính năng kỹ chiến thuật cao. Đẩy mạnh chương trình đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xây dựng và phát triển CNQPAN.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; gắn kết chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế; kết hợp sản xuất quốc phòng - kinh tế, kinh tế - quốc phòng như một bộ phận cốt yếu, nhiệm vụ thường xuyên để duy trì và phát triển CNQPAN...

Huy động có hiệu quả sự tham gia của nền KHCN quốc gia, công nghiệp dân sinh cho nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQPAN; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQPAN trong chiến lược xây dựng, phát triển của các bộ, ngành, địa phương. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ để ứng dụng phục vụ sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, đồng thời huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện; sắp xếp lại các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp tạo nguồn kinh phí phát triển CNQPAN...

Trân trọng cảm ơn Trung tướng

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm