Tạo cơ chế đặc thù, vượt trội về tài chính và đầu tư để phát triển Thủ đô

(PLVN) - Chiều 21/6, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) về quản lý, khai thác tài sản công; quy định tiêu chuẩn, định mức chi, định mức kinh tế - kỹ thuật”. Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đồng chủ tọa.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đồng chủ trì Hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đồng chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến đã trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Luật liên quan đến cơ chế tài chính, ngân sách và đầu tư như: Quy định về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính, ngân sách cho phát triển Thủ đô được xây dựng trên cơ sở kế thừa, sửa đổi Điều 21 Luật Thủ đô 2012; Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội;

Phân quyền cho Thành phố trong việc quyết định chủ trương đầu tư; cho phép Thành phố áp dụng các hình thức đầu tư như: (i) mở rộng phạm vi áp dụng PPP trong cả văn hóa, thể thao; (ii) áp dụng hình thức BT và được sử dụng vốn ngân sách Thành phố để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT; (iii) tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể; quyết định mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm đầu tư của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể;

Phân quyền cho Thành phố được ban hành về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi ngân sách, ban hành tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, suất đầu tư đặc thù trong một số lĩnh vực

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Luật liên quan đến cơ chế tài chính, ngân sách và đầu tư.

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Luật liên quan đến cơ chế tài chính, ngân sách và đầu tư.

Quy định về cơ chế quản lý khai thác tài sản công: Được thực hiện phương thức quản lý, vận hành và khai thác tài sản công theo phương thức nhượng quyền kinh doanh, quản lý (O&M) đối với một số công trình trọng điểm do Thành phố quản lý; và được áp dụng phương thức xây dựng, chuyển giao, thuê dịch vụ (BTL) hoặc xây dựng thuê dịch vụ chuyển giao (BLT) đối với các công trình do tư nhân xây dựng, sở hữu và Thành phố Hà Nội có nhu cầu sử dụng cho các mục đích công cộng. Việc sử dụng, quản lý, khai thác tài sản công của cơ sở văn hóa, thể thao, cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội khi thực hiện liên kết với tổ chức, cá nhân để cung cấp dịch vụ theo cơ chế thị trường.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất về sự cần thiết phải có các quy định về chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư nhằm huy động nguồn lực để phát triển Thủ đô; các chính sách này có thể khác với các luật hiện hành hoặc chưa được luật hiện hành quy định, nhưng phải bảo đảm sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Đồng thời, các đại biểu có ý kiến thảo luận, góp ý đối với một số quy định cụ thể của dự thảo Luật trên cơ sở đánh giá thực trạng của Thủ đô như: tính khả thi của các quy định về huy động nguồn lực tài chính, ngân sách cho phát triển Thủ đô; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư vào văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, khu công nghệ cao Hòa Lạc, nhà đầu tư chiến lược; quy định cơ chế về quản lý, khai thác tài sản công; cho phép Thành phố chủ động quyết định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi ngân sách, ban hành tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, suất đầu tư đặc thù trong một số lĩnh vực; cơ chế thu hút đầu tư xã hội và cơ chế thực hiện đầu tư….

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng kết luận hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng kết luận hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng dựng, ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) là nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị giao tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội quan trọng sẽ là động lực, đòn bẩy nhằm xây dựng, quản lý, phát triển Thủ đô đó chính là cơ chế, chính sách về tài chính và đầu tư.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đánh giá cao ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu và đề nghị Tổ thường trực nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), sớm báo cáo Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội đảm bảo thời hạn theo quy định. Theo Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày của Quốc hội, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (dự kiến tháng 10/2023), thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (dự kiến tháng 5/2024).

Đọc thêm