Thế nào là dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp?

(PLO) - Dịch vụ khai thác gỗ, củi rừng trồng không được coi là dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Trường (Phú Yên) hỏi: Theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP  thì dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp có phải bao gồm dịch vụ thu hoạch sản phẩm của các ngành nông, lâm, thủy sản không? Dịch vụ khai thác gỗ, củi rừng trồng có phải là dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp không?

Về vấn đề này, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT  ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ, quy định: Gỗ rừng trồng, gỗ tận thu và phế, phụ phẩm lâm nghiệp (cành cây rừng trồng, mùn cưa, gỗ vụn,…), sản phẩm lâm sản ngoài gỗ là sản phẩm lâm nghiệp.

Như vậy, dịch vụ khai thác gỗ, củi rừng trồng không được coi là dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm