Toàn Đảng bộ phấn đấu đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới

(PLO) - Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã không ngừng nỗ lực phấn đấu bền bỉ, vượt qua những khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ Bộ Tư pháp trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn Đảng bộ phấn đấu đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới ảnh 1
Chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng được nâng cao

Nhìn lại nhiệm kỳ 2010 – 2015, công tác chính trị tư tưởng đã góp phần quan trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Bộ thường xuyên bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để tổ chức học tập quán triệt đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, đảng viên; cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ. 

Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quán triệt, triển khai thực hiện đi vào thực chất, hiệu quả. Đảng ủy Bộ đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm. Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên, xác định những việc làm cụ thể, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và gắn với việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ được tăng cường; hàng năm cử khoảng 35 cán bộ thuộc diện quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cấp vụ đi học các lớp lý luận chính trị cao cấp. Đến nay, toàn Đảng bộ có 252 cán bộ, đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp và 18 cán bộ có trình độ cử nhân chính trị.

Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo tăng cường chất vấn, đối thoại trong sinh hoạt chi bộ, thường xuyên tổ chức nói chuyện thời sự, cung cấp cho cán bộ, đảng viên các thông tin về tình hình chính trị trong nước, thế giới, khu vực, tình hình biển Đông, những điểm nóng về chính trị trên thế giới, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình”, về chính sách tôn giáo.

Trong lãnh đạo, Đảng ủy Bộ luôn kiên định giữ vững mục tiêu, quan điểm, chủ trương đổi mới; quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; vừa triển khai đồng bộ, toàn diện, vừa tập trung thực hiện quyết liệt, dứt điểm những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá; sâu sát nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường sự phối hợp, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương đối với công tác tư pháp.

Toàn Đảng bộ được củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

Ý thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” đã được Đảng bộ Bộ Tư pháp triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Đảng ủy Bộ đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng, đoàn kết, chân thành, trung thực, khách quan, chỉ rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, không nể nang, né tránh; phân tích nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm. 

Kết quả là đã giải tỏa kịp thời những băn khoăn, vướng mắc về tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng vào đường lối đổi mới, sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn đạo đức, lối sống, ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết thống nhất; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, ngăn chặn, phòng ngừa suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã từng bước được nâng lên. Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề. Kết quả là nhận thức về sinh hoạt chi bộ, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ có chuyển biến rõ nét, nền nếp sinh hoạt đảng được duy trì tốt hơn, sinh hoạt chuyên đề được tăng cường, nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, công tác phát triển Đảng của Đảng bộ đã có những chuyển biến rõ rệt. Đảng ủy Bộ đã tổ chức bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho 265 quần chúng ưu tú và cho 194 đảng viên dự bị; phê duyệt kết nạp 258 quần chúng ưu tú vào Đảng, tăng 92,7% so với nhiệm kỳ trước; chuyển Đảng chính thức cho 224 Đảng viên dự bị. Các đảng viên mới kết nạp đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường

Đảng ủy Bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát”. Xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của Đảng ủy Bộ và của Ủy ban Kiểm tra. Các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tự kiểm tra, giám sát. 

Kết quả, đã kiểm tra, giám sát được 100% các chi, đảng bộ trực thuộc và 28 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở; đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 3 đảng viên với hình thức khiển trách do vi phạm quy định của Đảng về chính sách kế hoạch hóa gia đình. Kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các vi phạm, tiêu cực của cán bộ, đảng viên.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả

Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế về công tác dân vận của hệ thống chính trị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mớí” và “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” của Đảng ủy Khối. 

Qua đó nhận thức của các cấp ủy về vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên; các tổ chức chính trị - xã hội được kiện toàn, củng cố, nâng cấp, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu quả; dân chủ ở cơ sở được mở rộng, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phát huy.

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, công tác xây dựng, thi hành pháp luật được đổi mới, nâng cao chất lượng. Hệ thống pháp luật của nước ta được xây dựng, sửa đổi, bổ sung ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất, khả thi, đã quán triệt thể chế hóa kịp thời, đúng đắn những quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới trong Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết trong nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Đảng; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Hiến pháp 2013 thành pháp luật phù hợp với thực tiễn đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế. 

Các lĩnh vực công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học pháp lý, báo chí, xuất bản, kế hoạch, tài chính, thi đua, khen thưởng, văn phòng… được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đạt nhiều kết quả nổi bật, đóng góp tích cực vào những thành quả đạt được của cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, tạo động lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đánh giá chung, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Bộ Tư pháp đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tích, kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của các cấp ủy được tăng cường; các tổ chức đảng được kiện toàn, củng cố nâng cấp, đội ngũ đảng viên không ngừng lớn mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên. Hoạt động của Đảng bộ và các cấp ủy trực thuộc có chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp; sự đoàn kết thống nhất được tăng cường; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác được phân định rõ hơn; công tác phối hợp ngày càng hiệu quả; phương thức lãnh đạo được đổi mới. 

Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm trong Đảng bộ có trên 95% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong sạch vững mạnh; trong đó, có  trên 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ qua đã đề ra, liên tục được Đảng ủy Khối công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; trong đó có 3 năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đại hội nhiệm kỳ qua đề ra 9 chỉ tiêu, có 8 chỉ tiêu đạt và vượt; còn 01 chỉ tiêu chưa đạt (bảo đảm sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định mỗi tháng 1 lần, sinh hoạt theo chuyên đề mỗi quý 1 chuyên đề).

Có được những kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối; sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ; sự chủ động, tích cực, sáng tạo của các cấp ủy trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Đó cũng là những thuận lợi rất lớn trong công tác đảng tại Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Phấn đấu đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới trước năm 2020

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, triển khai thực hiện công tác tư pháp sẽ có nhiều thuận lợi cơ bản là dưới ánh sáng các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, sự nghiệp đổi mới đất nước được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu sắc, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. 

Xây dựng, hoàn thiện thể chế và nhất là tổ chức thi hành pháp luật là một trong ba khâu đột phá chiến lược, tạo động lực cho sự phát triển đất nước. Cải cách các lĩnh vực pháp luật, tư pháp, hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện, vai trò của pháp luật và công tác tư pháp được đề cao; sự phát triển lớn mạnh của đội ngũ cán bộ tư pháp. 

Tuy nhiên, tình hình kinh tế trong nước và thế giới phục hồi còn chậm; tình hình chính trị thế giới, tranh chấp trên biển Đông diễn biến phức tạp; âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá chế độ XHCN, chống phá Đảng, Nhà nước ta; sự mất cân đối ngày càng lớn trong ngành Tư pháp giữa khối lượng công việc gia tăng, yêu cầu về chất lượng, tiến độ ngày càng cao, với các điều kiện đảm bảo thực hiện về thể chế, chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy, cán bộ, kinh phí, cơ sở vật chất… đang là những khó khăn, thách thức lớn.

Trong bối cảnh trên, phát huy truyền thồng “Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo”, Đảng bộ Bộ Tư pháp cần tiếp tục lãnh đạo các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phấn đấu đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới trước năm 2020.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm