TP HCM: Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền

(PLVN) - Ngày 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã Nghị quyết, trong đó, nhấn mạnh đến việc “Xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh, trong sạch. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ ngang tầm với nhiệm vụ và đòi hỏi của Đảng và Nhân dân thành phố”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP HCM vừa phát triển kinh tế, vừa xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh, trong sạch...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP HCM vừa phát triển kinh tế, vừa xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh, trong sạch...

Theo đó, Nghị quyết đề ra 5 yêu cầu đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM.

Một là, nắm chắc và dự báo đúng tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận và tâm trạng xã hội; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh. Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hai là, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tăng cường sự phối hợp giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND với kiểm tra, giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của Nhân dân.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp theo hướng nâng cao tính chịu trách nhiệm toàn diện về phát triển ở các địa phương, tính hiệu quả và khả thi trong ban hành nghị quyết; tăng cường phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định cho cấp ủy, tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đi cơ sở, thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng.

Bốn là, xây dựng đề án để chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2020 - 2030. Lãnh đạo thực hiện Đề án Chính quyền đô thị sau khi được Quốc hội thông qua. Lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND thành phố và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn, đề bạt cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng thi tuyển công khai, minh bạch. Chú trọng và tăng hơn nữa tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy là nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân.

Năm là, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường gắn bó mật thiết giữa cấp ủy đảng với Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, Nghị quyết củng yêu cầu tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách và thể chế, đề cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự thống nhất, đồng lòng chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm