TP HCM yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện phải trực tiếp đối thoại, tiếp công dân

(PLVN) - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu vừa có kết luận, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, hệ thống, đánh giá những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để chủ động có kế hoạch giải quyết dứt điểm trong năm 2020.

Nhiều người dân đến Ban tiếp công dân Quận 12 để gửi đơn thư khiếu nại.

Nhiều người dân đến Ban tiếp công dân Quận 12 để gửi đơn thư khiếu nại.

Lãnh đạo TP HCM cho biết, trong năm 2019, UBND TP đã tập trung chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Còn chậm phúc đáp yêu cầu của bên thụ lý

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các cấp đã có sự chủ động trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; tăng cường phối hợp trong tham mưu thực hiện kết luận, chỉ đạo của UBND TP liên quan công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các đơn vị cũng đã chú trọng thực hiện tiếp xúc, đối thoại với công dân, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo TP.

Điều này đã nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp công tác tiếp công dân gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan hành chính các cấp bảo đảm việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, qua kết quả cho thấy, Thủ trưởng một số sở, ngành, quận, huyện chưa có sự tập trung trong chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị có số ngày tiếp công dân chưa bảo đảm theo quy định của Luật Tiếp công dân. Mặt khác, cũng chưa thường xuyên chỉ đạo, kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Một số sở, ngành, quận, huyện chưa thực hiện kịp thời các ý kiến kết luận, chỉ đạo của UBND TP trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Hồ sơ quá hạn giải quyết vẫn còn nhiều.

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và UBND các quận, huyện chưa chặt chẽ. Các đơn vị có liên quan chậm phúc đáp theo yêu cầu của đơn vị thụ lý nên việc tổng hợp báo cáo đến UBND TP chưa kịp thời, dẫn đến nhiều việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc cho công dân.

Không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc cho công dân

Để thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu Thủ trưởng các sở,ngành, Chủ tịch UBND 24 quận, huyện tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại, thực hiện tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân.

Đặc biệt, đối với những trường hợp phức tạp, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện phải trực tiếp đối thoại, tiếp công dân để xem xét, giải quyết, không được giao cho cấp phó.

Lãnh đạo TP cũng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Thường xuyên kiện toàn đội ngũ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quan tâm, bố trí những cán bộ có năng lực, trình độ và tâm huyết làm công tác tiếp công dân, có chế độ, chính sách thỏa đáng, đồng thời thực hiện điều động, luân chuyển, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân phát triển theo chiều hướng cao hơn.

Cạnh đó, thực hiện rà soát, hệ thống, đánh giá những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để chủ động có kế hoạch giải quyết dứt điểm trong năm 2020.

Các đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành và UBND các quận, huyện nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc cho công dân.

Giao Văn phòng UBND TP (Ban Tiếp công dân TP) theo dõi, đôn đốc, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả đến Thường trực UBND TP.

Lãnh đạo TP yêu cầu Thanh tra các cấp cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu.

Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng TP) xem xét đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo làm một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

TP giao Thanh tra TPố tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiêu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn theo chỉ đạo UBND TP.

Trên cơ sở đó, thực hiện công khai Thông báo chấm dứt (hoặc kết thúc) giải quyết vụ việc, văn bản, quyết định giải quyết vụ việc trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra TP để hạn chế việc gửi đơn đến nhiều cấp, nhiều ngành. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm