Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm

(PLVN) -Ngày 6/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1521/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Kế hoạch đặt ra là nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai công tác PBGDPL. Các Bộ, ngành, địa phương cần tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Kết luận này.

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn. Theo đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến; gắn chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”.

Cùng với đó, tổ chức triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn trong phạm vi cả nước, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012; tổng kết thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án về PBGDPL trong Chương trình; xác định nhu cầu, phương hướng, nhiệm vụ, cách thức triển khai thực hiện cho phù hợp tình hình mới; kịp thời tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027 và các Đề án PBGDPL giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng xác định các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ quan trong khác, bao gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL; huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác PBGDPL; đổi mới tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về PBGDPL;tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL… 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm