Triển khai ứng dụng “Chính quyền điện tử huyện Chương Mỹ” trên Zalo

(PLVN) - Vừa qua, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành kế hoạch số 171 KH-UBND về triển khai ứng dụng “Chính quyền điện tử huyện Chương Mỹ” trên Zalo nhằm giải quyết các thủ tục hành chính.

Huyện Chương Mỹ triển khai ứng dụng “Chính quyền điện tử huyện Chương Mỹ” trên Zalo nhằm tạo điều kiện cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Huyện Chương Mỹ triển khai ứng dụng “Chính quyền điện tử huyện Chương Mỹ” trên Zalo nhằm tạo điều kiện cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Việc triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo kết nối giữa ứng dụng Zalo với Cổng dịch vụ công trực tuyến TP và Cổng dịch vụ công Quốc gia để thực hiện các tính năng: Nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin và kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; tăng cường kênh tương tác giữa tổ chức, cá nhân với chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động, của chính quyền điện tử huyện Chương Mỹ; chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ nhân dân; hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc về dịch vụ công trực tuyến mà người dân quan tâm. 

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến về dịch vụ công trực tuyến nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức và ý thức tuân thủ pháp luật; hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan, đơn vị trong công tác giải quyết hồ sơ hành chính; tạo điều kiện cho công dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận các thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Việc hướng dẫn thực hiện ứng dụng Zalo trong trong giải quyết thủ tục hành chính do Tổ hỗ trợ dịch vụ hành chính công trên Zalo của huyện thực hiện gồm 01 tổ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và mỗi xã, thị trấn cũng thành lập 01 Tổ hỗ trợ gồm từ 05 thành viên trở lên.

Tổ trưởng là công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác CCHC, các thành viên bảo đảm cơ cấu đầy đủ thành phần trong hệ thống chính trị xã, thị trấn. Các Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến sẽ hỗ trợ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức giải quyết các dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở quy định pháp luật và trên cơ sở tự nguyện, không được phép yêu cầu người dân thực hiện các thủ tục ngoài quy định.

UBND huyện Chương Mỹ yêu cầu các ngành của huyện và các xã, thị trấn căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện các nội dung trong kế hoạch. Đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng “Chính quyền điện tử huyện Chương Mỹ” trên Zalo đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn; xây dựng và ban hành kế hoạch thành lập tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến phù hợp điều kiện và đặc điểm của địa phương, báo cáo UBND huyện qua Phòng Nội vụ huyện trước 31/7/2020./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm