Từ năm 2021: Trả lương cho người lao động thế nào?

(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Trong đó, Nghị định đã hướng dẫn chi tiết hình thức trả lương, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm cho người lao động (NLĐ) từ năm 2021.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Về hình thức trả lương, Điều 54 Nghị định quy định, căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh người sử dụng lao động và NLĐ thỏa thuận trong Hợp đồng lao động (HĐLĐ) hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán như sau:

Thứ nhất, về tiền lương theo thời gian được trả cho NLĐ hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong HĐLĐ. Cụ thể: Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc; Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

Còn tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc, trong đó: Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong HĐLĐ;

Nghị định cũng quy định rõ, tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc, trong đó: Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019.

Thứ hai, tiền lương theo sản phẩm được trả cho NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

Thứ ba, tiền lương khoán được trả cho NLĐ hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Theo đó, Nghị định quy định, tiền lương của NLĐ theo các hình thức trả lương theo quy định nêu trên được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng. Trong đó, người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của NLĐ.

Về tiền lương làm thêm giờ, Nghị định quy định, đối với NLĐ hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động và được tính theo công thức: Tiền lương làm thêm giờ = tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x số giờ làm thêm.

Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, Nghị định quy định, NLĐ được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Còn trường hợp NLĐ làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì NLĐ được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần. Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/2/2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm