Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch công tác năm 2019 của Văn phòng Đảng – Đoàn thể

(PLVN) - Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đảng – Đoàn thể năm 2019, đưa công tác này đi vào chiều sâu, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp vừa quyết định ban hành kế hoạch công tác năm 2019 của Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Kế hoạch yêu cầu bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành; các nhiệm vụ công tác Đảng, Đoàn thể; bảo đảm tính toàn diện, khả thi, có trọng tâm trọng điểm, thiết thực, tiết kiệm, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đổi mới cách thức tổ chức thực hiện công việc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy đầy đủ vai trò tham mưu chủ động, tích cực của từng vị trí công tác, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Văn phòng và từng công chức.

Các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng, Đoàn thể bao gồm tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác đảng; tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn; tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn thanh niên; thực hiện công tác quản trị nội bộ.

Kế hoạch cũng giao trách nhiệm của các đơn vị liên quan trọng tổ chức thực hiện.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm