Đổi mới hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp

(PLVN) -Mới đây, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trung ương năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ do Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ do Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tổ chức.

Việc ban hành kế hoạch nhằm thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân,  Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Đổi mới tổ chức và cách thức hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu từng bước thực hiện chuyển đổi số với lộ trình phù hợp.

Năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ gồm: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung; tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động; Tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo chức năng của Hội đồng; Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; và Tổ chức 04 Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2021 tại một số bộ, ngành, địa phương. Trong đó, Hội đồng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hội đồng (Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng); tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ); đổi mới tổ chức và hoạt động của đơn vị tham mưu, thực hiện quản lý Nhà nước về PBGDPL thuộc Bộ Tư pháp theo hướng độc lập, chuyên trách, hoạt động linh hoạt, hiệu quả; hướng dẫn chỉ đạo điểm về công tác PBGDPL tại một số bộ, ngành, địa phương, trọng tâm là những mô hình hay, cách làm hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, định hướng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL…

Bên cạnh đó, theo Kế hoạch, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng để triển khai công tác PBGDPL trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao, đồng thời phân công thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2021./.

Trong đó, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham mưu Chủ tịch Hội đồng xây dựng kế hoạch Hội đồng, hoàn thiện thể chế, chính sách đối với công tác PBGDPL, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết và triển khai các hoạt động của Hội đồng năm 2021; chỉ đạo việc xây dựng, triển khai các Đề án về PBGDPL do Bộ Tư pháp chủ trì; định hướng nội dung trọng tâm cần PBGDPL; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực gắn với sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; hướng dẫn thực hiện chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; tập trung công tác phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, chú trọng lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính, bổ trợ tư pháp và các lĩnh vực có liên quan. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm