Hà Nội: Xây dựng 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp

(PLO) - Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 03-KH/BCS triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp (CCTP) giai đoạn 2017-2021.

Trụ sở UBND TP Hà Nội

Trụ sở UBND TP Hà Nội

Theo đó, thành phố triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2017-2021: hoàn thiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật; công tác thi hành án; quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoat động bổ trợ tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật; đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp…

Kế hoạch cũng nêu rõ, các nhiệm vụ CCTP phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố; bám sát mục tiêu, quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng bộ với việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI và các đề án, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo CCTP trung ương, Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy.

Việc thực hiện nhiệm vụ CCTP phải được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi, theo thứ tự ưu tiên nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác tư pháp và cải cách tư pháp; các nhiệm vụ, giải pháp và đề án về CCTP cần được triển khai đồng bộ, thường xuyên, có phân công cụ thể; nội dung phải gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của thành phố giai đoạn 2017-2021.

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm