Kiên Giang tập trung tổ chức thi hành án có điều kiện

(PLVN) -Bằng sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Cục cùng sự chủ động triển khai nhiệm vụ của các đơn vị, trong 4 tháng đầu năm (từ 1/10/2020-31/1/2021), công tác THADS của tỉnh Kiên Giang đã đạt và vượt chỉ tiêu theo phân kỳ (về việc vượt 11,54%, về tiền vượt 5,62%).

Kiên Giang tập trung tổ chức thi hành án có điều kiện

Với quyết tâm năm 2021 phải thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Cục đã kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch công tác năm, trong đó xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Cục cũng đang tiến hành phê duyệt kế hoạch công tác năm cho Chi cục.

4 tháng đầu năm 2021, Cục THADS tỉnh đã triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; chỉ đạo kịp thời, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác như: Tổ chức thành công Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021, ra Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; phân bổ dự toán năm 2021 và giao biên chế cho các Phòng chuyên môn, các Chi cục…

Lãnh đạo các cơ quan THADS trên địa bàn đã kịp thời tổ chức đối thoại, cho ý kiến xử lý từng vụ việc đối với án tín dụng, ngân hàng; kịp thời rà soát các vụ việc Ban Chỉ đạo THADS tỉnh cho ý kiến trong các kỳ họp để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và tổ chức họp liên ngành cho ý kiến nhiều vụ việc.

Các nhiệm vụ khác cơ bản thực hiện đúng theo chỉ đạo, tiến độ. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã giải quyết xong 3.002 việc trong số có điều kiện, đạt 38,71% (vượt 11,54% so chỉ tiêu giao phân kỳ). Về tiền đã giải quyết xong 228.188.311.000 đồng trong số có điều kiện, đạt 18,99% (vượt 5,62% so chỉ tiêu phân kỳ). Có nhiều đơn vị vượt cao chỉ tiêu về việc như: Chi cục Phú Quốc vượt 17,72%, Chi cục An Biên vượt 17,42%, Chi cục Châu Thành vượt 16,10%… Về tiền: Chi cục Phú Quốc vượt 23,13%, Chi cục Kiên Hải vượt 11,72%, Chi cục Vĩnh Thuận vượt 8.36%...

Về công tác theo dõi thi hành án hành chính, các cơ quan THADS tổng thụ lý 40 việc, trong đó năm trước chuyển sang là 33 việc, trong kỳ báo cáo là 7 việc. Cục đã ban hành 40 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án; đăng tải công khai 15 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án là 33 vụ việc; có văn bản đôn đốc nhắc nhở người phải thi hành án thực hiện theo bản án…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS của Kiên Giang còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, một số Chi cục còn thực hiện chưa nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh. Các Chi cục chưa cập nhật kịp thời các Phần mềm; việc ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm, còn nhiều Chi cục không thực hiện Hỗ trợ trực tuyến theo chỉ đạo…

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Tổng cục THADS giao năm 2021 (về việc trên 81,50%, về tiền trên 40,10%), Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đề nghị Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục huyện, thành phố phải tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nhiệm vụ. Theo đó, cần tập trung tổ chức thi hành án có điều kiện, án đang kê biên bán đấu giá. Đối với án có điều kiện thì cần lưu ý không cho trả dần mà phải kê biên, xử lý tài sản, đặc biệt là các vụ có giá trị lớn, án liên quan tín dụng Ngân hàng 

Tiến hành xác minh phân loại án, đảm bảo chặt chẽ, chính xác, đúng thời gian quy định. Thực hiện các thủ tục để tiến hành giao các vụ bán đấu giá thành. Tập trung xử lý tiền tạm thu trại giam đối với số tiền còn tồn; tiếp tục rà soát xử lý đối với tiền tạm thu còn tồn từ 2005 trở về trước và từ 2006 đến 2020.

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, làm việc theo đúng Quy chế làm việc; Lãnh đạo Chi cục phải quan tâm, sâu sát, kiểm tra và đôn đốc cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm việc ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ trực tuyến. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm sau kiểm tra, phúc tra và khắc phục các sai phạm đã được kiểm tra, kiểm sát kết luận chỉ ra.

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để hạn chế các vụ việc phát sinh vượt cấp. Trong đó tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng nhất là những vụ việc kéo dài; tăng cường vai trò tiếp dân của Chi cục trưởng, trường hợp đặc biệt mới ủy quyền Chi cục Phó tiếp thay… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm