Ngày 15/12: Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg

(PLVN) - Ngày 15/12 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”

Để triển khai có hiệu quả, thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành về tinh thần, nội dung, giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Kết luận số 80-KL/TW) và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, đồng thời đánh giá một số mô hình, cách thức, giải pháp triển khai công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương và nghiên cứu, nhân rộng các mô hình này trong thời gian tới, ngày 15/12 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”.

Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm đại diện Lãnh đạo thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các Phòng Tư pháp, một số công chức Tư pháp - Hộ tịch và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tại địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương.

Tại Hội nghị sẽ tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong công tác PBGDPL và đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg bảo đảm khả thi, hiệu quả phù hợp với bối cảnh, điều kiện tình hình thực tế; Trao đổi, thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm, phân tích, xác định các mô hình PBGDPL đang được triển khai hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương; đề xuất, định hướng nghiên cứu nhân rộng để các bộ, ngành, địa phương có thể tham khảo, áp dụng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm