Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh: Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả

(PLVN) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã lãnh đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội lần thứ X đã đề ra. Vai trò, vị thế của các cấp ủy được tăng cường; các tổ chức đảng được kiện toàn, nâng cấp, đội ngũ đảng viên không ngừng lớn mạnh về số lượng và tăng cường về chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng được nâng lên…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh.

Đây là những đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh khi trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam về kết quả trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và trong công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đội ngũ đảng viên.

Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng

* Thưa ông, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư pháp đối với công tác xây dựng đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đem lại những kết quả như thế nào? 

- Ông Nguyễn Kim Tinh: Đảng ủy Bộ đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên để tổ chức học tập quán triệt đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên. Hầu hết các văn bản, nghị quyết của Trung ương đều được sao gửi đến các tổ chức đảng và đảng viên để tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Số người tham gia các đợt học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng do Đảng ủy Bộ tổ chức đều đạt tỷ lệ từ 90-95% tổng số đại biểu được triệu tập. 

Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị. Đặc biệt, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban cán sự đảng tổ chức tổng rà soát việc quán triệt, triển khai thực hiện 1.961 văn bản, nghị quyết của Trung ương ban hành từ năm 2011 đến nay và đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ.

 Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020.

Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản, quy định này; chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã chú trọng đưa nội dung giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; xác định những việc làm cụ thể, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và gắn với việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng bản cam kết rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương, Chỉ thị số 05-CT/TW. Từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện giữ gìn đạo đức, lối sống, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm, năng lực thực tiễn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đảng ủy Bộ quan tâm chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên phát huy vai trò của các cơ quan báo chí của Bộ để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mời báo cáo viên Trung ương nói chuyện thời sự, cung cấp kịp thời cho cán bộ, đảng viên các thông tin về tình hình chính trị trong nước, thế giới, nhất là tình hình biển Đông...

Nhờ vậy, đã góp phần giải tỏa kịp thời những vướng mắc về tư tưởng, định hướng thông tin, dư luận, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng và đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức cán bộ

* Trong công tác xây dựng đảng thì công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, phát triển đảng viên có vị trí, vai trò rất quan trọng. Tại Đảng bộ Bộ Tư pháp, công tác này được củng cố, kiện toàn ra sao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thưa ông?

- Ông Nguyễn Kim Tinh: Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ, Đảng ủy Bộ đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; kiện toàn nhân sự và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu, giúp việc Đảng ủy. So với đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã có sự thay đổi cả về quy mô và chất lượng theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.

Về quy mô, đến nay toàn Đảng bộ có 34 tổ chức đảng trực thuộc (có 6 Đảng bộ cơ sở với 37 chi bộ trực thuộc, 15 chi bộ cơ sở và 13 chi bộ trực thuộc); so với nhiệm kỳ trước giảm 02 tổ chức đảng do kiện toàn, sắp xếp lại đơn vị thuộc Bộ. Toàn Đảng bộ hiện có 1.024 Đảng viên; so với nhiệm kỳ trước tăng 140 đảng viên.

Về chất lượng, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trẻ hóa, được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng – an ninh; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, trung thành, tận tụy, có tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

Đội ngũ cán bộ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đều bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu và phát huy được năng lực, sở trường ở vị trí công tác đảm nhiệm. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên và các chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ được triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng và đi vào nền nếp.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thẩm định, xét và ra Quyết định kết nạp 309 quần chúng ưu tú vào Đảng (nhiệm kỳ trước kết nạp được 258 đảng viên); xét công nhận đảng viên chính thức cho 315 đảng viên dự bị. Các đảng viên mới được kết nạp đều bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, phát huy tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đánh giá chung, có thể nói Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội lần thứ X đã đề ra. Vai trò, vị thế của các cấp ủy được tăng cường; các tổ chức đảng được kiện toàn, nâng cấp, đội ngũ đảng viên không ngừng lớn mạnh về số lượng và tăng cường về chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng được nâng lên. Hoạt động của Đảng bộ và các cấp ủy trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả; sự đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cấp ủy Đảng được duy trì.

 Một buổi sinh hoạt chuyên môn chỉnh lý dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tháng 3/2020.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Bộ Tư pháp liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; năm 2015, 2016, 2017 được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; năm 2018 được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019 được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm có trên 90% đơn vị trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh”; 90 - 98% đảng viên đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó 15-18% đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

* Để xây dựng đảng vững mạnh cả về tổ chức, cán bộ và tư tưởng, chính trị, đạo đức trong nhiệm kỳ tới, theo ông, Đảng ủy Bộ Tư pháp cần xác định những biện pháp nào?

- Ông Nguyễn Kim Tinh: Với nhiệm vụ trên thì cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng theo hướng tập trung cho cơ sở, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng đi đôi với đề cao vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy, bảo đảm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, tuyển chọn và sử dụng cán bộ, tạo nguồn phát triển đảng. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Củng cố, kiện toàn kịp thời các cấp uỷ, tổ chức Đảng; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, các chức danh lãnh đạo, quản lý ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ chủ động, tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp được Đảng và Nhà nước giao.

* Trân trọng cảm ơn ông!

Cùng chuyên mục
Giản lược các tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Giản lược các tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(PLVN) -Sáng 25/11, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa. 
Đọc thêm