Thanh Hóa: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

(PLVN) -Sở Tư pháp Thanh Hóa cho biết vừa ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Cuộc bầu cử tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cho biết vừa ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử như:

Về nội dung, Sở Tư pháp đề nghị quan tâm tuyên truyền làm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để qua đó thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình; Chú trọng giới thiệu những điểm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn các đơn vị triển khai tuyên truyền với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp, các sở, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn đã chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và sẽ cùng thực hiện. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm