Vận dụng triệt để những giá trị sâu sắc về Nhà nước và pháp luật kết tinh trong tư tưởng Hồ Chí Minh

(PLVN) - Sáng 30/11, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật – Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ chủ trì Hội thảo.

Vận dụng triệt để những giá trị sâu sắc về Nhà nước và pháp luật kết tinh trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tham dự Hội thảo có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM.

Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; các Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Mai Lương Khôi. Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo một số Ban, Bộ, Ngành, Ủy ban của Quốc hội, đoàn thể, chuyên gia, các nhà khoa học.

Nhận diện giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Người

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ: Tư tưởng HCM cùng chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta, là thành tố quan trọng trong nền văn hóa Việt Nam đương đại. Nghiên cứu tư tưởng HCM về Nhà nước và pháp luật nhận thấy đó là tư tưởng về Nhà nước thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân với “thần linh pháp quyền” trên nền tảng Hiến pháp dân chủ và các đạo luật. Đó là tư tưởng về xây dựng hệ thống pháp luật chứa đựng những giá trị công bằng, nhân văn, chính nghĩa, vì nhân dân lao động và vì con người được thực thi nghiêm minh. Đó là tư tưởng về sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa pháp luật và đạo đức trong cầm quyền.

Vận dụng triệt để những giá trị sâu sắc về Nhà nước và pháp luật kết tinh trong tư tưởng Hồ Chí Minh ảnh 1
 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc Hội thảo.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm nghiên cứu, kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng HCM để lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN cùng hệ thống pháp luật phát triển toàn diện.

Trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đòi hỏi công tác xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng cần có những bước phát triển vững chắc hơn. Bối cảnh đó đặt ra những nhu cầu cấp thiết tiếp tục nghiên cứu, nhận diện sâu sắc hơn nữa di sản tư tưởng HCM về Nhà nước và pháp luật cũng như đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn vận dụng tư tưởng của Người.

Hoan nghênh và đánh giá cao Bộ Tư pháp đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quan trọng này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gợi mở một số vấn đề để các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, trong đó chú trọng tới các giải pháp vận dụng sâu sắc hơn tư tưởng HCM trong giai đoạn mới để công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trở thành nhân tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn từ nay tới 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 như Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đang thể hiện…

Tiếp đó, Hội thảo đã được nghe các nhà khoa học, đại diện các Ban, Bộ, ngành trung ương trình bày các tham luận về: Tư tưởng HCM về Nhà nước và pháp luật; Tư tưởng HCM về kiểm soát quyền lực nhà nước; tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Chính phủ, của hệ thống TAND theo tư tưởng HCM…

Vận dụng sáng tạo tư tưởng HCM trong giai đoạn mới

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, thấm nhuần, nỗ lực vận dụng sáng tạo những giá trị cốt lõi, nền tảng trong tư tưởng HCM về Nhà nước và pháp luật.

Vận dụng triệt để những giá trị sâu sắc về Nhà nước và pháp luật kết tinh trong tư tưởng Hồ Chí Minh ảnh 2
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tổng kết Hội thảo.

Phó Thủ tướng bày tỏ đồng tình với nhiều ý kiến tại Hội thảo rằng, bộ máy nhà nước hiện nay ở một số nơi còn chưa được tổ chức hợp lý, hiệu lực, hiệu quả chưa cao; thủ tục hành chính trong không ít lĩnh vực còn phiền hà; tinh thần thượng tôn pháp luật chưa cao, kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm…

“Để khắc phục những hạn chế này, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực vận dụng triệt để hơn nữa những giá trị sâu sắc về Nhà nước và pháp luật kết tinh trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ: một trong những điểm xuất phát trong tư tưởng của Chủ tịch HCM về Nhà nước và pháp luật chính là tư tưởng lấy dân làm gốc. Về bộ máy Nhà nước, Người đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thiết kế mô hình tổ chức bộ máy nhà nước rất đặc sắc thể hiện trong nội dung các bản Hiến pháp và các sắc lệnh, đạo luật lúc Người còn sinh thời. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, “trăm điều phải có thần linh pháp quyền”, Chủ tịch HCM đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi nghiêm minh pháp luật.

Trong bối cảnh đất nước đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tư pháp và Học viện Chính trị quốc gia HCM, sau Hội thảo này sớm công bố các kết quả nghiên cứu của Hội thảo để các tầng lớp cán bộ, Nhân dân được tiếp cận một các đầy đủ. Đồng thời xây dựng báo cáo kết quả Hội thảo gửi các cơ quan có thẩm quyền tham khảo trong công tác tham mưu, hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, xây dựng và thực thi pháp luật, tham gia hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, với Quốc hội các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một hệ thống pháp luật dân chủ, tiến bộ, hoàn thiện theo đúng tư tưởng và ý nguyện của Người.

Vận dụng triệt để những giá trị sâu sắc về Nhà nước và pháp luật kết tinh trong tư tưởng Hồ Chí Minh ảnh 3
 Bộ trưởng  Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết Bộ Tư pháp sẽ cùng các Ban, Bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu, tham mưu các giải pháp tiếp tục học tập, vận dụng sáng tạo, hiệu quả tư tưởng HCM về Nhà nước và pháp luật trong thời gian tới.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Bộ, ngành Tư pháp mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan truyền thông, báo chí.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm