Xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

(PLVN) - Ngày 14/1, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội.

Lịch sử dựng nước và giữ nước đã hình thành nên nền văn hóa Việt Nam lâu đời, đặc sắc, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn tin tưởng, coi trọng, chăm lo và tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trước dân tộc và đất nước. Suốt gần 73 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, mà tiền thân là Hội Văn nghệ Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH chúc mừng, biểu dương và cảm ơn về những cống hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà, cũng như của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, đây cũng là dịp tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đến các thế hệ văn nghệ sĩ - chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã lao động quên mình, cống hiến thầm lặng và để lại nhiều tác phẩm sống mãi với thời gian, góp phần làm phong phú và rạng rỡ cho nền văn hóa nước nhà.

Cơ bản tán thành với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong dự thảo Văn kiện được Đại hội thảo luận, Chủ tịch QH cho rằng: Trong thời gian tới, đặc biệt là nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Chủ tịch QH nêu rõ, tương lai của nền văn học, nghệ thuật nước nhà đặt trên vai của các thế hệ văn nghệ sĩ, trong đó có thế hệ trẻ. Do đó, trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch QH đề nghị Liên hiệp xác định việc phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng, giúp đỡ các tài năng trẻ làm khâu đột phá. Để làm được điều này, Liên hiệp cần có một kế hoạch rất cụ thể, khả thi và hiệu quả, tạo điều kiện để các tài năng trẻ được phát huy, thực sự vững vàng tiếp nối các thế hệ đi trước. Không những thế, trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động giao lưu, quảng bá các giá trị VHNT Việt Nam ra nước ngoài và tiếp thu tinh hoa VHNT thế giới vào Việt Nam cũng cần được xem là một trọng tâm ưu tiên của nhiệm kỳ mới…

Theo Chủ tịch QH, Liên hiệp cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ý kiến phản biện, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ; xác lập các diễn đàn, cơ chế hiệu quả để kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình đất nước, cùng những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Chủ tịch QH đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quan tâm thường xuyên, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, hỗ trợ tối đa về điều kiện sáng tạo cho đội ngũ văn nghệ sĩ.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, trong điều kiện nguồn lực đất nước còn hạn chế, con đường hiệu quả nhất để thúc đẩy sự phát triển của VHNT chính là cần tạo ra một cơ chế phù hợp. Vì vậy, các cơ quan hữu quan cần tăng cường phối hợp với Liên hiệp và các tổ chức thành viên rà soát tổng thể các cơ chế, chính sách hiện hành, kịp thời đề nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm