Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa quyết định ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở nhằm thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019 được ban hành kèm theo Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Qua đó, phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Theo kế hoạch, phạm vi theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở bao gồm: Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở; Hoạt động hòa giải ở cơ sở; Phổ biến, giáo dục pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên.

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm thu thập thông tin về tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hòa giải ở cơ sở; Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục QLXLVPHC&TDTHPL và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm