Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

Theo đó, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tiếp tục công tác xây dựng thể chế; công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, trong đó thực hiện kiểm tra từ 90% văn bản do các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền cấp tỉnh ban hành gửi đến trong năm 2020 thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; theo dõi, đôn đốc xử lý văn bản trái pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương ban hành đã được kết luận. 

Tiếp tục công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, trong đó tổ chức rà soát và tổng hợp, phân loại xử lý kết quả rà soát đối với các văn bản QPPL, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác kiểm tra và tra cứu văn bản; quản lý Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Triển khai sử dụng và tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm