Cần làm rõ khuất tất trong việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở Du lịch Ninh Bình

(PLVN) - Những ngày qua, dư luận xôn xao chuyện Chánh Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình được bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện…

Cần làm rõ khuất tất trong việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở Du lịch Ninh Bình

Qua tìm hiểu được biết, ngày 02/03/2020, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Thành Đông ký Quyết định số 44/QĐ-SDL điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở này đối với ông Lâm Quang Hưng. 

Được biết, ông Hưng sinh ngày 24/7/1982, có trình độ chuyên môn: cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế và trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Sở, ông Hưng giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch của Sở Du lịch. 

Việc bổ nhiệm ông Lâm Quang Hưng giữ chức Chánh Thanh tra Sở Du lịch được dư luận cho là vượt thẩm quyền, bởi theo Quyết định số 961/2003/QĐ-UB  ngày 19/5/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (gọi tắt là Quy chế 961), thì tại mục 5, Khoản 1, Điều 1 của Quy chế 961  của UBND tỉnh Ninh Bình ngày 19/5/2003 nêu rõ: Chánh thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thị xã của tỉnh là những những chức danh do UBND tỉnh quyết định. Nếu chiểu theo Quy chế 961 thì chức danh Chánh Thanh tra Sở Du lịch phải thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định.

Trong Quyết định số 44 ngày 02/03/2020, bổ nhiệm ông Lâm Quang Hưng làm Chánh Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình có căn cứ vào Quy chế  961 của UBND tỉnh Ninh Bình nhưng lại không được thực hiện theo đúng quy định của Quy chế này. Theo một cán bộ tỉnh Ninh Bình, Quy chế 961 của UBND tỉnh Ninh Bình hiện thời chưa có Quyết định quy chế nào của tỉnh Ninh Bình thay thế, nên Quy chế 961 vẫn phải áp dụng trong thực hiện công viêc…

Không chỉ bổ nhiệm vượt thẩm quyền, thời điểm bổ nhiệm chức Chánh Thanh tra Sở Du lịch, dư luận còn phản ánh ông Hưng chưa có Chứng chỉ Thanh tra viên và cũng chưa từng làm công tác thanh tra. 

Trong văn bản số 73/TTr-VP ngày 02/3/2020, về việc hiệp y chức vụ Chánh Thanh tra Sở Du lịch của Thanh tra tỉnh Ninh Bình nêu: thống nhất với Giám đốc Sở Du lịch về việc bổ nhiệm ông Lâm Quang Hưng… giữ chức Chánh Thanh tra Sở Du lịch.

Đề nghị Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra sở đối với ông Lâm Quang Hưng theo quy định của pháp luật và sớm cử đi học nghiệp vụ thanh tra viên theo Quyết định số 2044/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh Ninh Bình.

Tại hàng thứ 25, tên vị trí việc làm và ngạch công chức tối thiểu của danh mục trong Quyết định số 2044/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ nêu rõ; Chánh Thanh tra Sở và tương đương tối thiểu là Thanh tra viên.

Về vấn đề này, ông Đặng Thế Lịch - Chánh  Văn phòng Thanh tra tỉnh Ninh Bình cho biết, Thanh tra tỉnh có nhận được văn bản hiệp y bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở Du lịch, văn bản số 113/SDL-VP ngày 19/02/2020 của Sở Du lịch, Thanh tra tỉnh đã có văn bản hiệp y Số 73 thống nhất với Sở Du lịch. Việc ông Lâm Quang Hưng chưa có Chứng chỉ Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh cũng biết, nhưng việc bổ nhiệm là quyền của Sở Du lịch.

Tại mục 1, Điều 3, phần II  trong Quy định 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị quy định rõ về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và chịu trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ thuộc phạm vi, thẩm quyền trách nhiệm được giao.

Vậy nhưng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vẫn tiến hành bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn liệu có đi ngược lại với nỗ lực kiện toàn cán bộ của Đảng hay không?

Cùng chuyên mục

Đọc thêm