Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận: Nhà đầu tư vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng dự án

Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, giai đoạn 1 đã vi phạm nghiêm trọng liên quan đến Hợp đồng dự án dẫn đến tình trạng chậm tiến độ kéo dài.

Ngày 17/7/2017, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 7780/BGTVT-ĐTCT gửi Tổng Công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; liên danh nhà đầu tư (các Công ty: Tuấn Lộc, Yên Khánh, BMT, Thắng Lợi, Hoàng An, Cầu đường CII; Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận thông báo vi phạm Hợp đồng dự án BOT đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, giai đoạn 1. 

Theo đó, ngày 20/3/2017, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 2843/BGTVT-ĐTCT thông báo Nhà đầu tư vi phạm Hợp đồng dự án và yêu cầu và Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án khắc phục vi phạm, trường hợp chậm khắc phục, Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét việc xử lý vi phạm bằng việc chấm dứt hợp đồng. 

Tuy nhiên theo báo cáo của Tổng Công ty Cửu Long thì: Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án vẫn chưa thu hồi đủ 100% vốn chủ sở hữu trong 1 tài khoản của doanh  nghiệp dự án và chưa ký được hợp đồng tín dụng theo quy định tại khoản 15.1 điều 15 Hợp đồng dự án. Như vậy đến nay, so với yêu cầu của Hợp đồng dự án, việc thu hồi vốn chủ sở hữu đã chậm gần 7 tháng và việc ký hợp đồng tín dụng đã chậm gần 6 tháng.

Qua đối chiếu sổ phụ ngân hàng, Tổng Công ty Cửu Long báo cáo trong tổng chi của Doanh nghiệp dự án có khoản chi chưa rõ mục đích 80,47 tỷ đồng (chỉ với nội dung “rút tiền”) và khoản cho Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Lộc vay 120 tỷ đồng. Tổng Công ty Cửu Long có văn bản yêu cầu nhưng Doanh nghiệp dự án chưa giải trình làm rõ. Việc sử dụng vốn chủ sở hữu đã huy động với nội dung chi chưa rõ ràng và cho vay trong khi không đáp ứng đủ kinh phí GPMB theo yêu cầu của địa phương là không thực hiện đúng quy định của Hợp đồng dự án, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.

Đây là dự án quan trọng, cấp bách cần khẩn trương triển khai để sớm đưa vào khai thác. Tuy nhiên các yêu cầu và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải nhằm thúc đẩy việc triển khai dự án không được Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Hiện nay dự án đã rất chậm tiến độ so với yêu cầu. Do vậy, Bộ Giao thông vận tải chính thực thông báo Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án đã vi phạm Hợp đồng dự án và giao Tổng Công ty Cửu Long đôn đốc, kiểm tra báo cáo kết quả khắc phục của Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm