Công tác thi đua góp phần bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp

(PLO) - Bộ Tư pháp vừa có Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, Bộ đánh giá các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, qua đó thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Các đơn vị Cụm II ký giao ước thi đua hồi đầu năm 2018.

Các đơn vị Cụm II ký giao ước thi đua hồi đầu năm 2018.

Ngay từ đầu năm 2018, Bộ, ngành Tư pháp đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác để triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Đối với công tác thi đua, Bộ đã phát động phong trào thi đua chung với chủ đề “Toàn Ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Toàn Ngành được thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ phát sinh thêm, nhất là các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Một trong những mặt công tác được Bộ quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên là việc xây dựng bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc và cụ thể hóa Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Theo đó, dự kiến lựa chọn, suy tôn, công nhận 32 điển hình tiên tiến (gồm 16 tập thể, 16 cá nhân đại diện cho các Cụm, Khu vực thi đua) là các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được cơ quan có thẩm quyền các cấp tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao từ các phong trào thi đua. Bộ dự kiến tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến vào dịp tổng kết phong trào thi đua đặc biệt vào đầu tháng 11/2018. 

Việc thực hiện các phong trào thi đua đã đem lại nhiều kết quả công tác nổi bật. Chẳng hạn như công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế được Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu với nhiều dự án luật cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Trong công tác hòa giải ở cơ sở, một số địa phương có tỷ lệ hòa giải thành rất cao (Bến Tre – 91%, Long An – 90,2%). Kết  quả thi hành án dân sự tăng khá cao cả về việc và về tiền, nhất là ở các địa phương như Lai Châu, Điện Biên… 

Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc kiểm điểm, kịp thời khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể là phong trào thi đua chưa thật sự đồng đều ở các cơ quan, đơn vị, Cụm, Khu vực thi đua.

Công tác phát hiện và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập được thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất chưa kịp thời, chưa được chú trọng thường xuyên, còn nặng về khen thưởng thành tích cộng dồn. Công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt còn sơ sài, chưa đồng bộ... 

Để phát huy kết quả đạt được và kịp thời khắc phục những bất cập, Bộ Tư pháp đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, Bộ, ngành Tư pháp sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp, trọng tâm là hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp, Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp, Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng đối với các đơn vị thuộc Bộ năm 2018. 

Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, sẽ nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cũng như đẩy mạnh việc biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm