Hướng dẫn cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng vừa được ban hành.

Ngoài khen thưởng theo định kỳ, cần kịp thời khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Ngoài khen thưởng theo định kỳ, cần kịp thời khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Có thể xét tặng Huy hiệu Đảng sớm

Theo đó, đảng viên (ĐV) có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng (HHĐ). ĐV bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định; được xét tặng Huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 24 tháng so với thời gian quy định. ĐV từ trần được xét truy tặng HHĐ sớm, nhưng thời gian xét truy tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định. Mức tặng phẩm kèm theo HHĐ thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Về trao tặng, sử dụng, quản lý HHĐ, theo Hướng dẫn việc trao tặng HHĐ được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2; 19/5; 2/9; 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định. ĐV sử dụng HHĐ trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân. ĐV được tặng HHĐ khi từ trần thì gia đình đảng viên được giữ HHĐ để làm lưu niệm. ĐV để mất HHĐ, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại HHĐ. ĐV bị đưa ra khỏi Đảng phải giao lại HHĐ cho tổ chức đảng.

Hướng dẫn cũng nêu trách nhiệm của cấp ủy về xét tặng HHĐ cấp ủy cơ sở. Theo đó, cấp ủy cơ sở có nhiệm vụ làm thủ tục đề nghị cấp ủy cấp trên xét, quyết định tặng HHĐ, cấp lại HHĐ cho ĐV bị mất và truy tặng HHĐ cho ĐV hy sinh, từ trần có đủ tiêu chuẩn. Tổ chức trao tặng HHĐ cho ĐV. Thu hồi HHĐ của ĐV bị khai trừ khỏi Đảng, xoá tên gửi lên cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

Trách nhiệm cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp ủy cơ sở: xét và lập danh sách ĐV đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương xét, quyết định tặng HHĐ, cấp lại HHĐ bị mất và truy tặng HHĐ cho ĐV có đủ tiêu chuẩn. Quản lý sổ tặng HHĐ của đảng bộ.

Đối với Tỉnh ủy và tương đương: xét, quyết định tặng HHĐ cho ĐV. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện quy định của Trung ương về tặng HHĐ. Quản lý HHĐ do cấp dưới đã thu hồi. Hằng năm sơ kết công tác xét tặng HHĐ để rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Khen thưởng kịp thời trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc

Đối với công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, theo Hướng dẫn, các cấp ủy có thẩm quyền xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên theo định kỳ hằng năm, gắn với việc tổng kết năm của đảng bộ, chi bộ; theo nhiệm kỳ đại hội 5 năm/lần đối với đảng bộ cấp huyện và tương đương; khen thưởng không theo định kỳ đối với tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc.

Về xét khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo định kỳ: Đảng ủy cơ sở xét tặng giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy và tương đương xét tặng giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền. BTV Tỉnh ủy và tương đương xét tặng bằng khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

Đối với xét khen thưởng đảng bộ huyện và tương đương theo định kỳ: BTV Tỉnh ủy và tương đương xét tặng bằng khen, tặng cờ cho những đảng bộ huyện và tương đương có thành tích trong nhiệm kỳ. BTV Tỉnh ủy và tương đương xét tặng bằng khen cho đảng bộ huyện và tương đương đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm.

Ngoài việc xét khen thưởng cho tổ chức đảng theo định kỳ, cấp ủy đảng cấp trên cần xét khen thưởng kịp thời những tổ chức đảng cấp dưới có thành tích đặc biệt xuất sắc, là điển hình tốt trong đảng bộ về từng lĩnh vực bằng những hình thức khen thưởng thích hợp.

Về khen thưởng đảng viên theo định kỳ: Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm. BTV Huyện ủy và tương đương xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền. BTV Tỉnh ủy và tương đương xét tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền. Tiêu chuẩn ĐV “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Ngoài việc xét khen thưởng ĐV theo định kỳ, cấp ủy đảng cấp trên cần xét, khen thưởng kịp thời ĐV có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong từng lĩnh vực, trong thực hiện nhiệm vụ được giao như trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, thể dục, thể thao, quốc phòng, an ninh... được cấp có thẩm quyền trao giải thưởng hoặc có hành động dũng cảm trong chiến đấu, lao động, phòng, chống thiên tai, chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội, được Nhà nước xét tặng các danh hiệu anh hùng, chiến sĩ thi đua...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm