“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (LCCB) vừa được ban hành được dư luận rất quan tâm. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ các quyết sách của Đảng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Quy định 65-QĐ/TW là văn bản mới, thay thế Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về LCCB. Tức là tiếp tục được đổi mới.

Cán bộ nói chung (cán bộ cấp chiến lược nói riêng) có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành, bại của cách mạng Việt Nam. Xây dựng đội ngũ cán bộ là một nhiệm vụ then chốt của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Đây không chỉ là bài học riêng của cách mạng Việt Nam, mà còn là bài học về dựng nước và giữ nước trong suốt chiều dài lịch sử.

Mặc dù hiện nay chưa có khái niệm chính thức về cán bộ cấp chiến lược, nhưng cụm từ “cán bộ cấp chiến lược” thường dùng để chỉ những cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đây là bộ phận cán bộ có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; là lực lượng nòng cốt trong vận hành hệ thống chính trị, trực tiếp tham gia hoạch định và tổ chức thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cương vị của mình, họ tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược thực sự “tinh hoa” thì sẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Ngược lại, đội ngũ cán bộ này yếu kém sẽ làm giảm, thậm chí kéo lùi sự phát triển của đất nước.

Trong những năm qua, công tác LCCB cấp chiến lược luôn được Đảng ta chú trọng thực hiện và thu được một số kết quả quan trọng. Văn bản 65-QD/TW tiếp tục khẳng định: “Công tác LCCB cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ...”.

Từ trước đến nay, trong công tác LCCB, nhiều nghị quyết, quyết định, kết luận, quyết sách rất đúng đắn của Đảng đã được ban hành và thực hiện. “Nhờ đó, đội ngũ các cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên... có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện”. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đâu đó vẫn còn xảy ra tiêu cực.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Càng khó khăn phức tạp, càng có môi trường rèn luyện cán bộ luân chuyển ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu công tác.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm