Năm 2019, nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định số 587/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019.

Một buổi tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho công nhân ở Vĩnh Phúc

Một buổi tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho công nhân ở Vĩnh Phúc

Vệc này nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên toàn quốc trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệ.

Đồng thời đảm bảo hiệu quả trong thực hiện các hoạt động, kết hợp phát huy nguồn lực của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 585).

Theo đó, năm 2019, Bộ Tư pháp tập trung các nhiệm vụ chính như giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; triển khai Nghị định thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp để hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực dân sự - kinh tế.

Cũng như tổ chức trao đổi và học tập kinh nghiệm về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trao đổi các mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 16/10/2010 hướng dẫn lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí dành cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm