Phối hợp thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLVN) -Nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2019 – 2023.

Cụ thể, về công tác PBGDPL, Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp), Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (TANDTC) phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân teo Kế hoạch số 98-KH/BCDDCT32 ngày 16/05/2019 Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW gắn với tổng kết thi hành Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, Vụ PBGDPL, Vụ Tổng hợp (TANDTC) phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, đặc biệt trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật. 

Liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, TANDTC và Bộ Tư pháp phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy định về công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 cho hệ thống TAND; phối hợp xây dựng chuyên mục, biên soạn tin, bài viết về hòa giải ở cơ sở để thực hiện công tác thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin, báo chí của hai ngành; phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm