Sai sót trong quản lý, sử dụng ngân sách tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông báo Kết luận thanh tra số 578/TB-TTr về công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trên địa bàn huyện Tủa Chùa, mà Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa ban hành, cho thấy trong công tác quản lý, điều hành ngân sách tại huyện Tủa Chùa còn một số khuyết điểm, hạn chế.

Trụ sở HĐND - UBND huyện Tủa Chùa.

Trụ sở HĐND - UBND huyện Tủa Chùa.

Cụ thể: Xây dựng dự toán thu nội địa hằng năm từ nguồn thu thuế và phí chưa bảo đảm tăng bình quân tối thiểu, bố trí tỷ lệ dự phòng ngân sách chưa đảm bảo theo quy định, điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị còn chậm, giao dự toán ngân sách bổ sung hàng năm cho các đơn vị chưa kịp thời.

Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân các nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác hàng năm đạt tỷ lệ còn thấp. Công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán hàng năm của Phòng Tài chính - Kế hoạch với đơn vị dự toán chưa đầy đủ. Việc công khai quyết toán ngân sách huyện chưa chấp hành đầy đủ.

Với việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong chi tiêu thường xuyên tại một số đơn vị dự toán; còn có một số khoản chi chưa đúng quy định. Việc chi trả trợ cấp cho người cao tuổi, chi phụ cấp nhân viên thú y xã chưa đúng văn bản hướng dẫn.

Trong công tác quản lý các dự án đầu tư, trình tự thủ tục một số dự án chưa đảm bảo đầy đủ. Một số công trình hồ sơ dự toán do đơn vị tư vấn lập, một số hạng mục công việc chưa chính xác về khối lượng, định mức; song việc thẩm tra, thẩm định không phát hiện; dẫn đến phê duyệt sai, công tác nghiệm thu thanh toán chưa thật chặt chẽ dẫn đến thanh toán sai…

Với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác; đạt tỷ lệ giải ngân thấp. Ngoài nguyên nhân do nguồn vốn phân bổ chậm còn do công tác tổ chức triển khai thực hiện của huyện chưa kịp thời. Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa kịp thời tham mưu, đề xuất thực hiện đầy đủ nhiệm vụ. Thủ trưởng và kế toán của một số đơn vị dự toán chưa kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thanh toán, dẫn đến thanh toán sai một số khoản chi.

Cơ quan thanh tra nhận định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra giám sát của UBND huyện chưa sâu sát, chưa thường xuyên; dẫn tới chưa phát hiện và khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế…

Những khuyết điểm, hạn chế nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch huyện với trách nhiệm là người đứng đầu và tập thể lãnh đạo UBND huyện thời kỳ 2019-2020; trách nhiệm trực tiếp của thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm trong tham mưu các nội dung chưa đúng quy định như điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị còn chậm; giao dự toán bổ sung hàng năm chưa kịp thời; thẩm tra, quyết toán các đơn vị dự toán chưa thường xuyên; công khai ngân sách huyện chưa đầy đủ.

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH chịu trách nhiệm trong tham mưu chi trả trợ cấp cho người trên 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng chưa đúng quy định.

Thủ trưởng và kế toán Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch, GD&ĐT, Kinh tế - Hạ tầng, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, Ban QLDA các công trình huyện phải chịu trách nhiệm trực tiếp về khoản tiền thanh toán sai quy định do đơn vị mình quản lý, làm chủ đầu tư…

Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi số tiền sai phạm hơn 502 triệu đồng; kiến nghị UBND huyện tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm