Sơn Tây (Quảng Ngãi): Vi phạm trong giải quyết khiếu tố, phòng chống tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật tại UBND huyện Sơn Tây và một số đơn vị trực thuộc; đã chỉ ra những tồn tại, vi phạm trong thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu tố và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2018 đến tháng 8/2020.

Trung tâm hành chính huyện Sơn Tây.

Trung tâm hành chính huyện Sơn Tây.

Thông báo Kết luận thanh tra (KLTT) 886/TB-TTT ngày 11/11/2021 chỉ rõ, với công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu tố (KNTC): Việc chỉ đạo, triển khai công tác TCD, giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn huyện Sơn Tây còn chưa thành nền nếp.

Đến tháng 02/2018, UBND huyện mới có văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU ngày 11/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và giải quyết tranh chấp, KNTC liên quan đến đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là quá chậm.

Đến thời điểm thanh tra, UBND huyện vẫn chưa triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về TCD của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và TCD của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; chưa triển khai thực hiện Kế hoạch 80/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh đông người phức tạp, kéo dài…

Việc xử lý đơn thư còn nhầm lẫn giữa kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai với khiếu nại, một số trường hợp giải quyết còn chậm, thực hiện chế độ báo cáo chưa đầy đủ. Qua kiểm tra hồ sơ giải quyết 9 đơn khiếu nại (năm 2018 là 7 đơn, năm 2019 là 2 đơn) thuộc thẩm quyền Chủ tịch huyện Sơn Tây cho thấy, có 5/9 vụ giải quyết chậm, thực hiện chưa đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền về xử lý, giải quyết đơn khiếu nại.

Với công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), huyện chưa xây dựng kế hoạch công tác PCTN đảm bảo theo nội dung lộ trình Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Chủ tịch tỉnh như: Nội dung tuyên truyền không đầy đủ, chưa xác định cụ thể nhiệm vụ chung; chưa xác định yêu cầu nhiệm vụ cho địa phương, đơn vị trực thuộc. Tại một số phòng, ban và UBND xã còn thực hiện chưa nghiêm việc xây dựng kế hoạch PCTN hàng năm.

Việc công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ trong quản lý điều hành cũng có nhiều vấn đề. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã chi lắp đặt hệ thống camera bảo vệ cơ quan từ nguồn thu phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán với số tiền 16.900.000 đồng là không đúng nội dung nguồn chi.

Ngoài ra, tổ chức thu phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán với 52 công trình tổng số tiền 305.584.000 đồng là chưa đúng trình tự quy định; Phòng Kinh tế & Hạ tầng chưa thu phí với 6 trường hợp có phát sinh thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm là không đúng quy định.

Qua thanh tra phát hiện việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức có vi phạm khi có 5 trường hợp (năm 2018) trong danh sách phê duyệt chuyển đổi vị trí công tác nhưng UBND huyện không thực hiện chuyển đổi. Danh sách phê duyệt người chuyển đổi không ghi dự kiến nơi chuyển đến, không ghi thời gian dự kiến chuyển.

Tại một số đơn vị chưa thực hiện việc lập danh sách công chức thuộc diện đến thời hạn phải chuyển đổi vị trí công tác trong năm gửi UBND huyện, có 10 trường hợp đã quá thời hạn 5 năm nhưng huyện chưa thực hiện chuyển đổi.

Cùng với đó, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của UBND huyện còn chưa đồng bộ, toàn diện, chỉ chuyển đổi đối với các chức danh công chức cấp xã, chưa chú trọng chuyển đổi các vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi ở các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Hàng năm UBND huyện chưa thực hiện việc báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác cho UBND tỉnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm