Sửa đổi Bộ luật Hình sự và Bộ luật Dân sự: Cân nhắc kỹ những vấn đề mới phát sinh

(PLO) - Tại Phiên họp thứ 16 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương (BCĐ CCTP TƯ) diễn ra sáng 13/9, Chủ tịch nước, Trưởng BCĐ CCTP TƯ Trương Tấn Sang yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục chỉ đạo việc chỉnh lý Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Sửa đổi Bộ luật Hình sự và Bộ  luật Dân sự: Cân nhắc kỹ những vấn đề mới phát sinh

Các thành viên BCĐ đã nghe và cho ý kiến về báo cáo của Tổ nghiên cứu liên ngành về kết quả nghiên cứu, đề xuất nội dung dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng (liên quan đến tổ chức, hoạt động tư pháp và CCTP trong Mục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN), các Báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về một số nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự  năm 1999 và Bộ luật Dân sự năm 2005.

Đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng các tài liệu, Chủ tịch nước cho rằng, báo cáo của Tổ nghiên cứu liên ngành về dự thảo nội dung xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng đã có những nhận xét, đánh giá sát thực với tình hình thực hiện các nhiệm vụ CCTP trong thời gian qua, nêu được  những quan điểm, định hướng lớn về công tác tư pháp và CCTP trong thời gian tới. 

Chủ tịch Nước đề nghị thường trực BCĐ cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên BCĐ chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (về công tác tư pháp và CCTP), trình Tiểu ban văn kiện Đại hội XII của Đảng. 

Đề cập đến báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về một số nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự và Bộ luật Dân sự, Trưởng BCĐ CCTP TƯ khẳng định, việc sửa đổi, bổ sung 2 Bộ luật này là cần thiết. Mục tiêu, quan điểm, nội dung sửa đổi 2 Bộ luật này phù hợp với chủ trương hoàn thiện chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự được nêu trong Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW, các Kết luận của Bộ Chính trị về công tác CCTP và những nội dung mới của Hiến pháp năm 2013.

Tuy nhiên để hoàn thiện hai dự án quan trọng này, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục chỉ đạo việc chỉnh lý. Đối với những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau cần trình 2 phương án, có lập luận khoa học, thuyết phục đối với mỗi phương án và thể hiện rõ quan điểm của Ban soạn thảo. Cần nghiên cứu, cân nhắc kỹ những vấn đề mới phát sinh trên cơ sở phù hợp với đường lối của Đảng và Hiến pháp; khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nói trên trình Quốc hội vào năm 2015.

Đặc biệt, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc thể chế hóa các chủ trương CCTP về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay. “Đây là thời điểm, là cơ hội rất thuận lợi cho việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tư pháp và CCTP nên các cơ quan tư pháp TƯ, các Bộ, ngành liên quan cần nắm bắt cơ hội này, khẩn trương hoàn thiện các dự án luật đã được phân công theo đúng tiến độ, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng về công tác tư pháp và CCTP” – Chủ tịch nước chỉ đạo. 

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng của cơ quan tư pháp TƯ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên cơ quan, tổ chức mình tham gia chủ động, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao vào quá trình xây dựng, thảo luận và đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt là phần về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, về công tác tư pháp và CCTP. Thông qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CCTP, thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCTP, đảm bảo CCTP phải kịp thời, đồng bộ với cải cách hành chính, đổi mới, phát triển kinh tế để góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm