Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Bồi thường nhà nước

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Bồi thường nhà nước.

Theo đó, kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, và tổ chức thực hiện. Năm 2020, Cục Bồi thường nhà nước tiếp tục tổ chức thi hành có hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.  Thực hiện và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho lãnh đạo các cấp và công chức trong bộ máy nhà nước, cá nhân và tổ chức khác; tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu công tác bồi thường nhà nước có chất lượng, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao tham mưu thực hiện công tác bồi thường nhà nước; quán triệt, triển khai đồng bộ hiệu quả các văn bản mới ban hành năm 2019.

Tiếp tục phối hợp với TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong đó chú trọng phối hợp công tác quản lý nhà nước ở Trung ương và cấp tỉnh, giải quyết bồi thường đối với những vụ việc phát sinh và thụ lý theo Luật TNBTCNN năm 2017; Rà soát và phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc đã được thụ lý, giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án, đặc biệt trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc trách nhiệm Bộ Tư pháp trong năm 2020. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm