UBND quận 6 (TP HCM): Nhiều vi phạm trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

(PLVN) - Thanh tra TP HCM vừa công bố kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận 6 trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, môi trường thời kỳ 2016 - 2017.
UBND quận 6 có nhiều vi phạm trong giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân.
UBND quận 6 có nhiều vi phạm trong giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân.

Theo Thanh tra TP, tại UBND Quận 6, nhiều trường hợp không có phiếu đề xuất thụ lý đơn hoặc có phiếu đề xuất nhưng không có phê duyệt của lãnh đạo; thời gian thụ lý đơn một số trường hợp không đảm bảo quy định, có trường hợp kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm như Phòng TN&MT, Quản lý Đô thị. 

Đối với hồ sơ do UBND các phường thực hiện không có Phiếu đề xuất thụ lý đơn hoặc có nhưng không có phê duyệt của lãnh đạo UBND phường; không có văn bản tiếp xúc với công dân khi giải quyết hồ sơ; không lập báo cáo kết quả xử lý đơn gửi UBND quận. 

Với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiều hồ sơ giải quyết không được lập và phê duyệt kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại. Về thời hạn, có 2/17 vụ việc giải quyết đúng hạn, 15/17 vụ việc trễ hạn nhưng chỉ có 5 vụ việc có thư xin lỗi đến công dân. 

Với 10 trường hợp còn lại, Thanh tra Quận 6 giải trình rằng thư xin lỗi được thực hiện theo Quyết định số 5157 ngày 30/9/2016 của UBND TP về ban hành quy định thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn. Do đó, 9 đơn khiếu nại và 1 đơn tố cáo giải quyết trễ hạn trước tháng 10/2016 nên không có thư xin lỗi. 

Trong 15 hồ sơ trễ hạn, thời gian trễ từ khi tiếp nhận khiếu nại đến khi có báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại kéo dài từ 15 - 60 ngày, còn thời gian trễ hạn từ lúc trình báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại đến khi có quyết định giải quyết khiếu nại kéo dài từ 20 - 100 ngày.

Với việc giải quyết tố cáo, có 1 vụ Thanh tra Quận 6 không ban hành Kế hoạch nội dung tố cáo theo Thông tư 06/2013TT-TTCP. Báo cáo xác minh nội dung tố cáo trễ hạn 35 ngày, kết luận nội dung tố cáo trễ 30 ngày.

Việc thi hành các kết luận, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật cũng chưa được Quận 6 thực hiện nghiêm. Có 2 quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật chưa được Chủ tịch UBND quận tổ chức thực hiện theo quy định.

Về trình tự, thủ tục tiến hành đoàn thanh tra, 10/18 Đoàn thanh tra của Quận 6 không thực hiện việc xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; không thực hiện Báo cáo kết quả giám sát Đoàn thanh tra. 18/18 Đoàn thanh tra ghi số nhật ký không liên tục, không đầy đủ về nội dung thanh tra; 2/18 Đoàn thanh tra không lập và gửi thông báo kết thúc Đoàn thanh tra cho đối tượng thanh tra. 

Trong suốt quá trình tiến hành hoạt động của 18/18 Đoàn thanh tra, trưởng đoàn và thành viên chỉ báo cáo trực tiếp tiến độ thực hiện thanh tra cho người ra quyết định thanh tra nhưng không thể hiện bằng văn bản để ký, lưu hồ sơ. 7/18 Đoàn thanh tra trễ hạn thời hạn thanh tra từ 3 - 45 ngày. 3/18 Đoàn thanh tra, biên bản công bố Kết luận thanh tra không có chữ ký của đối tượng thanh tra.

Về thanh tra xử phạt VPHC, ngày 4/5/2017, UBND Quận 6 ban hành quyết định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với Cty TNHH sản xuất thương mại nước đá Hồng Hạnh 60 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng. Nhưng đến thời điểm thanh tra UBND Quận 6 chưa tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là đình chỉ hoạt động có thời hạn cơ sở trên là chưa đúng quy định. 

Trong 40 Quyết định xử phạt trong lĩnh vực xây dựng do Chủ tịch Quận 6 ban hành, vẫn còn 26 quyết định chưa thực hiện xong. UBND Quận chưa ban hành 6 quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm, chưa tổ chức thực hiện 26 quyết định phá dỡ công trình vi phạm.

Từ kết quả thanh tra trên, UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND Quận 6 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với các tập thể, cá nhân thiếu sót; khẩn trương thực hiện các kiến nghị xử lý sau thanh tra, thực hiện sớm các thủ tục cưỡng chế...

Đọc thêm