Đà Nẵng ủy quyền cho quận, huyện hỗ trợ người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.
Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi.
Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố ở các nội dung:

Quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi được quy định, quyết định các mức bồi thường, hỗ trợ được quy định.

Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi.

Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi.

Đối với các dự án có tính đặc thù, đơn lẻ, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, không được ủy quyền tiếp đối với các nội dung đã được ủy quyền. Các đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND thành phố (đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp) về kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền trước ngày 31/10.

Thời gian ủy quyền có hiệu lực đến hết ngày 31/12.

Đọc thêm