Lào Cai: Hiệu quả từ mô hình Tuyên vận kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLVN) -Là tỉnh miền núi có nhiều dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được tỉnh Lào Cai quan tâm thực hiện với nhiều cách làm đa dạng, trong đó phải kể đến mô hình kết hợp công tác tuyên vận với PBGDPL.

Tuyên vận là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng về mối liên hệ mật thiết giữa công tác tuyên truyền và vận động tại cơ sở, từ năm 2012, Tỉnh ủy Lào Cai đã triển khai thực hiện “Đề án thí điểm thực hiện mô hình Ban tuyên vận xã, phường, thị trấn và Tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố” tại 35 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Sau 5 năm thực hiện và sơ kết, tổng kết giai đoạn thí điểm (2012-2016), ngày 26/10/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TU quy định tạm thời về công tác tuyên vận. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc kết thúc giai đoạn thực hiện thí điểm, chuyển công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Xác định với đặc điểm một tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, nhiều dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền PBGDPL đến với các tầng lớp nhân dân thông qua tuyên truyền miệng trực tiếp đến đồng bào là quan trọng, phù hợp và hiệu quả nhất. Do đó, trong Quy định số 11-QĐ/TU xác định một trong 3 nội dung chính của công tác này là phối hợp thực hiện PBGDPL thông qua mô hình công tác tuyên vận, trong đó Sở Tư pháp, giữ vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu nội dung, hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Từ năm 2012 đến tháng 11/2020, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức biên soạn, cung cấp trên 70 chuyên đề PBGDPL để triển khai tại hơn 12.000 hội nghị tuyên vận của 1.503 tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố để tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân hằng tháng. Ngoài việc triển khai tại hội nghị tuyên vận, năm 2014 và 2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh biên tập, xuất bản và tái bản tổng số 6.300 cuốn “Sổ tay công tác tuyên vận” trong đó có gần 20 chuyên đề liên quan đến PBGDPL.

Nhiều kết quả quan trọng

Việc triển khai PBGDPL với mô hình tuyên vận tại tỉnh Lào Cai trong những năm qua đã mang lại những hiệu quả quan trọng. Theo đó, việc xác định nội dung các chuyên đề PBGDPL được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ lưỡng bảo đảm theo đúng chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, sát với nhu cầu thực tiễn cơ sở. Nội dung tuyên truyền thông qua mô hình tuyên vận bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm chú ý đến những vấn đề mới có tính thời sự, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Đất đai; phòng, chống dịch bệnh và chế độ chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh; an ninh mạng, hình sự, phòng chống tham nhũng.... Qua đó đã từng bước nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật các tầng lớp Nhân dân.

Đội ngũ báo cáo viên phụ trách thực hiện chuyên đề PBGDPL đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng thuyết trình. Việc bố trí thời gian dành cho triển khai chuyên đề PBGDPL tại hội nghị tuyên vận hằng tháng bảo đảm phù hợp. Không những vậy, việc tuyên truyền, PBGDPL tiếp tục được triển khai thực hiện đến từng hộ gia đình và mỗi người dân thông qua hoạt động của tổ tuyên vận, các chi hội đoàn thể tại thôn, tổ dân phố. 

Thông qua mô hình tuyên vận, việc bố trí nguồn lực đáp ứng yêu cầu PBGDPL được bảo đảm hằng năm. Thống kê từ năm 2012 đến năm 2020, UBND tỉnh Lào Cai đã cấp gần 70 tỷ đồng từ ngân sách địa phương đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác tuyên vận, trong đó 87% tổng kinh phí dành cho việc thực hiện các nội dung công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Vai trò, trách nhiệm tham gia của các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở trong PBGDPL được nâng cao. 

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ khác của công tác tuyên vận, việc thực hiện PBGDPL được tổng hợp, đánh giá, phân xếp loại hằng tháng từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh và sử dụng kết quả này là một trong những căn cứ để đánh giá, phân xếp loại đảng bộ và tổ chức cơ sở đảng các cấp. 

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của cách làm trên, cần tiếp tục nâng cao vai trò chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, nhất là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Tư pháp trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, thực hiện nội dung công tác PBGDPL thông qua hoạt động tuyên vận ở cơ sở. Chú trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng việc xác định nội dung, biên soạn chuyên đề, gửi tài liệu, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chuyên đề PBGDPL, nhất là tại hội nghị tuyên vận hằng tháng phù hợp với đặc điểm các cơ sở vùng cao.

Thực hiện trình tự, hình thức, nội dung hội nghị tuyên vận hằng tháng bảo đảm có sự linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cơ sở. Căn cứ nội dung từng tháng để thiết kế và thực hiện chương trình hội nghị, các chuyên đề truyền đạt tại hội nghị cần có sự nghiên cứu, biên tập phù hợp, bảo đảm cân đối giữa PBGDPL với các nội dung khác.

Cùng với đó, quan tâm bồi dưỡng, trang bị thêm các kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở, thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cơ sở, trong đó ưu tiên những cán bộ có năng lực, được đào tạo chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn, uy tín, là người địa phương và ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu lồng ghép nguồn kinh phí PBGDPL hằng năm vào kinh phí thực hiện công tác tuyên vận để nâng cao mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với báo cáo viên PBGDPL tại hội nghị tuyên vận. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm