Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

Sáng nay (28/4), Tổ soạn thảo Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật (THPL) do Cục truởng Cục QLXLVPHC & TDTHPL Đặng Thanh Sơn làm Tổ trưởng đã họp phiên thứ nhất để trao đổi, góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng và Đề cương của Đề án.

Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

Đề án nhằm đổi mới công tác tổ chức THPL, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động tổ chức THPL, gắn tổ chức THPL với kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm thực thi quyền con người, quyền công dân theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Cùng với đó, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của việc xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, góp phần vào việc nâng cao chất lượng của hoạt động quản lý nhà nước mà trọng tâm là bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm công lý, công bằng xã hội, góp phần ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo dự kiến, đối tượng áp dụng của Đề án là các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện công tác tổ chức THPL; các tổ chức, cá nhân và công dân trong xã hội với phạm vi đánh giá thực trạng công tác THPL giai đoạn 2012 – 2017, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức THPL giai đoạn 2018 – 2023.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ truởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh tổ chức THPL là công việc chung của cả hệ thống chính trị, cần tiếp tục gắn chặt công tác này với công tác xây dựng pháp luật và quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể.

Cùng với đó, cần xác định rõ chuẩn mực trong THPL cũng như cụ thể hoá mục tiêu, kết quả đầu ra của Đề án để các Bộ, ngành áp dụng thống nhất, tránh chồng chéo. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập mạnh mẽ như hiện nay thì công tác tổ chức THPL phải hết sức thận trọng, phù hợp với bối cảnh, cân nhắc kỹ lưỡng để không tạo ra sự khác biệt với pháp luật quốc tế.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm