Có được đóng bảo hiểm xã hội theo mức mong muốn?

(PLO) - Bạn đọc từ địa chỉ email longhung... hỏi: Chúng tôi là công ty cổ phần, giám đốc chúng tôi hiện nay đang đóng bảo hiểm theo mức lương 7.300.000 đồng, phó giám đốc đóng theo mức 5.700.000 đồng, nhưng anh Phó Giám đốc đang muốn đóng bảo hiểm cá nhân của anh ấy theo mức 7.000.000 đồng kể từ tháng 01/2017, phần chênh lệch anh ấy đóng bù thêm trả lại công ty, tôi hỏi như vậy có được không?

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: 1. Về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH: Căn cứ quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động năm 2012; Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. 

Trường hợp Phó giám đốc Công ty cổ phần làm việc theo HĐLĐ thì từ ngày 01/01/2016 là mức lương theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng và phụ cấp lương; từ ngày 01/01/2018 là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong HĐLĐ.

Trường hợp Phó Giám đốc là người quản lý doanh nghiệp (do đại hội thành viên công ty bầu) có hưởng tiền lương thì tiền lương làm căn cứ đóng là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, bao gồm: mức lương theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng và phụ cấp lương; từ ngày 01/01/2018 là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

2. Về trách nhiệm đóng BHXH: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 21, Khoản 1 Điều 85 và Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH năm 2014; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hàng tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định bằng 17,5% quỹ tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH và trích từ tiền lương phần trách nhiệm đóng của người lao động (bao gồm cả người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương) bằng 8% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH. Đề nghị ông (bà) căn cứ quy định nêu trên để thông tin đến Phó Giám đốc công ty nơi ông (bà) làm việc được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm