Quy định chi tiết thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Hình minh họa

Hình minh họa

Có quyền đề nghị tòa án giải thích điểm chưa rõ trong bản án

Nghị định quy định rõ những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thi hành án hình sự (THAHS) đối với pháp nhân thương mại (PNTM). Theo đó, cơ quan THAHS Công an cấp tỉnh, cơ quan THAHS cấp quân khu chủ trì tổ chức thi hành án (THA) đối với PNTM.

Cùng với đó, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan THAHS, cơ quan quản lý nhà nước đối với PNTM trong THA đối với PNTM.

Nghị định cũng hướng dẫn cơ quan THAHS khi nhận được bản án, quyết định THA phải kiểm tra đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật THAHS. Trường hợp phát hiện những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định, cơ quan THAHS phải có ngay văn bản đề nghị Tòa án đã ra bản án, quyết định THA giải thích, sửa chữa.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định THA, thủ trưởng cơ quan THAHS phải ra quyết định phân công cán bộ thụ lý việc THA để thực hiện thủ tục THA đối với PNTM. Cơ quan THAHS cũng phải có văn bản yêu cầu PNTM báo cáo về việc thực hiện các công việc, biện pháp để thi hành bản án, quyết định THA, trừ trường hợp đã nhận được báo cáo của PNTM.

Cũng trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định THA, cơ quan THAHS phải gửi giấy triệu tập đến người đại diện theo pháp luật của PNTM để thực hiện việc thông báo và yêu cầu THA.

Trường hợp người được triệu tập không thể có mặt theo yêu cầu triệu tập vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì phải báo cáo bằng văn bản và được cơ quan THAHS chấp thuận bằng văn bản.

Trong trường hợp này, cơ quan THAHS lùi buổi làm việc sang thời điểm khác nhưng không được quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định THA. Trường hợp người được triệu tập cố tình không có mặt theo đúng thời hạn triệu tập thì cơ quan THAHS lập biên bản vắng mặt và vẫn tiếp tục tổ chức THA.

Phải đăng tải quyết định thi hành án trên trang thông tin điện tử

Đáng chú ý, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định THA, cơ quan THAHS đăng tải quyết định trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình. Trường hợp cơ quan THAHS công an cấp tỉnh chưa có trang thông tin điện tử riêng thì đăng tải trên trang thông tin điện tử của công an cấp tỉnh...

Đồng thời, PNTM phải công bố quyết định THA trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm của PNTM và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của PNTM; thông báo việc chấp hành hình phạt, biện pháp tư pháp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo cơ quan THAHS và cơ quan quản lý nhà nước đối với PNTM về kết quả thực hiện…

Việc công bố, niêm yết quyết định THA của cơ quan THAHS, PNTM và cơ quan quản lý nhà nước đối với PNTM theo quy định trên phải được duy trì trong suốt thời gian THA.

Về việc chấp hành án, trong thời gian chấp hành án, PNTM phải thực hiện việc báo cáo cơ quan THAHS bằng văn bản về tình hình, kết quả chấp hành án theo định kỳ 3 tháng một lần (trừ trường hợp thời hạn chấp hành án dưới 3 tháng). Cơ quan THAHS báo cáo cơ quan quản lý THAHS thuộc Bộ Công an, cơ quan quản lý THAHS thuộc Bộ Quốc phòng về kết quả THA đối với PNTM.

Trường hợp cần xác minh, làm rõ việc có liên quan đến THA, cơ quan THAHS yêu cầu PNTM báo cáo, làm rõ bằng văn bản. PNTM phải chấp hành việc báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình cho cơ quan THAHS.

Sau khi hết thời gian chấp hành án, PNTM sẽ được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp. Đối với hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, cơ quan THAHS cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn chấp hành án.

Đối với hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, khi có căn cứ xác định PNTM không còn khả năng khôi phục hoạt động trở lại thì cơ quan THAHS phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước đối với PNTM xác minh, lập biên bản làm căn cứ kết thúc việc THA đối với PNTM. 

Đối với biện pháp tư pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, biện pháp tư pháp buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra, cơ quan THAHS cấp giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong biện pháp tư pháp.

Trường hợp PNTM giải thể, phá sản cơ quan THAHS tiến hành làm thủ tục kết thúc việc THA như sau: Cơ quan THAHS phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước đối với PNTM để lập biên bản xác định việc PNTM giải thể, phá sản.

Sau đó, thủ trưởng cơ quan THAHS ra quyết định chấm dứt việc THA đối với PNTM và gửi quyết định đó cho Tòa án đã ra quyết định THA, VKSND cùng cấp, PNTM và cơ quan quản lý nhà nước đối với PNTM.

Ngoài ra, cơ quan THAHS, cơ quan quản lý nhà nước đối với PNTM thực hiện công bố quyết định chấm dứt việc THA đối với PNTM.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm