Bộ Xây dựng công nhận kết quả rà soát tiêu chí đô thị loại III đối với TX Đông Triều, Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 6125/BXD-PTDT về việc công nhận kết quả rà soát tiêu chí đô thị loại III đối với TX Đông Triều (Quảng Ninh).
Thị Xã Đông Triều tập trung phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.
Thị Xã Đông Triều tập trung phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Ngày 8/12/2023, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp thẩm định đối với báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị III TX Đông Triều và báo cáo trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập phường thuộc TX Đông Triều.

Tổng số 16/16 thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất, đánh giá: TX Đông Triều đạt các tiêu chí đô thị loại III (dự kiến mở rộng nội thị) với số điểm trung bình là 85,86 điểm (quy định tối thiểu là 75/100 điểm).

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND TX Đông Triều và các cơ quan có liên quan triển khai những nhiệm vụ sau: Tổ chức phát triển TX Đông Triều đáp ứng các yêu cầu của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023–2030; tiếp tục tổ chức đầu tư phát triển đô thị theo Quy hoạch chung TX Đông Triều, Chương trình phát triển đô thị TX Đông Triều đã được phê duyệt, tăng cường công tác quản lý phát triển đô thị TX Đông Triều; ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị; thúc đẩy các động lực chính, có vai trò đột phá để phát triển kinh tế của thị xã; phát triển các công trình cấp vùng, liên vùng, cấp đô thị để hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, còn yếu.

Đồng thời tăng cường các giải pháp thu hút nguồn lực, quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn phân loại đô thị tương ứng cho các khu vực dự kiến thành lập phường trong tương lai theo quy hoạch, định hướng phát triển đô thị được phê duyệt, đảm bảo công bằng xã hội cho người dân trong quá trình phát triển mở rộng khu vực nội thành; phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa dân tộc, xây dựng sản phẩm du lịch đủ sức thu hút khách tham quan, lưu trú; cụ thể hóa các giải pháp để hoàn thiện khắc phục các tiêu chuẩn còn thiếu, còn yếu, nâng cao chất lượng đô thị; phấn đấu đến năm 2025 phải đảm bảo hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị theo tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Quyết định số 1462/QĐ-BXD công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc TX Đông Triều đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại III, bao gồm: xã Bình Dương; xã Bình Khê; xã Thủy An; xã Yên Đức.

Năm 2020, TX Đông Triều đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III thuộc tỉnh Quảng Ninh với phạm vi đánh giá gồm 21 đơn vị hành chính, trong đó khu vực nội thị là 10 phường và khu vực ngoại thị là 11 xã. Hiện nay, TX Đông Triều dự kiến mở rộng khu vực nội thị, thành lập mới 4 phường trên cơ sở 4 xã là Bình Dương, Bình Khê, Thủy An và Yên Đức.

Đọc thêm