Chú trọng phát triển công nghệ sạch để phát triển bền vững

(PLO) - Đó là một trong những giải pháp được đưa ra tại dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trình Thủ tướng cuối tháng 11 vừa qua để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Việt Nam đang tích cực thực hiện các hoạt động vì sự phát triển bền vững

Việt Nam đang tích cực thực hiện các hoạt động vì sự phát triển bền vững

Sáng nay (21/12), Bộ KH&ĐT tổ chức hội thảo "Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (PTBV) và cập nhật tình hình tiển khai thực hiện ở Việt Nam" để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Bảo đảm mọi người dân được tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển

Giới thiệu tổng quan về Chương trình và tình hình thực hiện ở Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lệ Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ KH&ĐT) cho biết, để thế chế hoá Chương trình nghị sự 2030, Chính phủ đang xây dựng và sẽ trình QH Kế hoạch hành động cụ thể.

Theo kế hoạch này, đến năm 2030, Việt Nam hướng đến mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu;

Bảo đảm mọi người dân phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hoà bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững.

Để thực hiện, trong giai đoạn 2017-2020, Việt Nam xác định nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống thể chế PTBV, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PTBV quốc gia; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện Kế hoạch và các mục tiêu PTBV.

Đến năm 2030, đảm bảo đưa nội dung PTBV và các mục tiêu PTBV vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục và đào tạo các cấp.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở mọi lĩnh vực, chú trọng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, hoạch định chính sách, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về mục tiêu PTBV. 

Chú trọng phát triển công nghệ sạch để phát triển bền vững ảnh 1
Giảm bất bình đẳng trong xã hội là một trong những mục tiêu PTBV của Việt Nam đến năm 2030

Huy động các nguồn tài chính từ tư nhân để thực hiện các mục tiêu PTBV

Trong giai đoạn 2021-2030, tăng cường, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngòai nước đề thực hiện các mục tiêu PTBV, tập trung nguồn lực nhằm giải quyết những vướng mắc, các lĩnh vực gặp khó khăn trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Tiếp tục chú trọng phát triển nguồn lực chất lượng cao, tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để thực hiện các mục tiêu PTBV, chú trọng phát triển công nghệ môi trường, công nghệ sạch, công nghệ năng lượng mới.

Trong các giải pháp để thực hiện, bà Thuỷ cho biết, Việt Nam sẽ chú trọng đến công tác nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về PTBV, huy động sự tham gia của toàn xã hội, nhất là tăng cường vai trò của QH, MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc giám sát thực hiện và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện các mục tiêu PTBV.

Đồng thời tăng cường huy động nguồn lực tài chính trong và ngoài nước, tăng cường nguồn lực tài chính công thông qua nâng cao hệ thống thuế, chính sách thuế, tiết kiệm chi tiêu công, đổi mới quản lý tài chính công theo hướng công khai, minh bạch.

Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách cụ thể để huy động các nguồn tài chính, đặc biệt là từ khu vực tư nhân. Huy động hiệu quả các nguồn tài trợ của quốc tế cho việc hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam.

Bà Thuỷ cũng cho biết sẽ thành lập Quỹ PTBV để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc thực hiện các mục tiêu PTBV.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm