Đơn giản hóa thủ tục chấp thuận thay đổi TCTD phi ngân hàng

(PLO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay việc chấp thuận thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (TCTD phi ngân hàng) đang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 và Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005.

Tuy nhiên các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi của TCTD phi ngân hàng tại các văn bản này hiện nay có một số quy định không phù hợp với Luật các TCTD, không phù hợp với thực tiễn công tác quản lý và chấp thuận thay đổi của TCTD phi ngân hàng. Do vậy, việc xây dựng Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của TCTD phi ngân hàng là cần thiết, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản trị, điều hành và hoạt động của các TCTD phi ngân hàng.

Dự thảo Thông tư đề xuất quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của TCTD phi ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý cho các TCTD phi ngân hàng thực hiện thống nhất, phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng và thực tế hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

Dự thảo Thông tư bao gồm 3 Chương, 18 Điều, trong đó nêu rõ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm: (i) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; (ii) Mức vốn điều lệ; (iii) Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động; (iv) Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại; (v) Tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá 1 ngày làm việc, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng.

Thay đổi vốn điều lệ của TCTD phi ngân hàng

Về việc thay đổi vốn điều lệ của các TCTD phi ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết, dự thảo Thông tư chỉ đề xuất quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, lợi nhuận để lại, quỹ thặng dư vốn cổ phần...), phát hành cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, từ nguồn chủ sở hữu, thành viên góp vốn cấp, góp thêm, không quy định về trường hợp giảm vốn điều lệ với lý do sau đây:

Theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 37 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán quy định nguồn để mua lại cổ phiếu gồm: “Thặng dư vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật”. Với quy định về nguồn mua nêu trên, sẽ không còn trường hợp mua lại cổ phiếu nào dẫn đến việc giảm vốn điều lệ.

Thêm vào đó, quy mô vốn của các TCTD phi ngân hàng tại Việt Nam hiện nay nhìn chung nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng sâu rộng. Chủ trương của NHNN hiện nay khuyến khích các TCTD nói chung, TCTD phi ngân hàng nói riêng tăng quy mô vốn để năng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm