Kế hoạch kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 69/QĐ-BNV về việc ban hành kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024.
Ảnh minh họa (Nguồn: qdnd.vn)
Ảnh minh họa (Nguồn: qdnd.vn)

Theo đó, kiểm định chất lượng đầu vào công chức để đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng lựa chọn, đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, nội dung kế hoạch kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 cụ thể như sau:

Tháng 1/2024, thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức và các bộ phận giúp việc Hội đồng kiểm định. Cụ thể, Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức (Hội đồng kiểm định) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 8 Nghị định 06/2023/NĐ-CP. Hội đồng kiểm định được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Nội vụ trong việc điều hành, tổ chức các hoạt động liên quan đến kiểm định.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Hội đồng kiểm định quyết định lựa chọn các Điểm thi và thành lập các bộ phận giúp việc gồm: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự kiểm định, Ban coi thi, Ban thư ký.

Tháng 3/2024, thông báo tổ chức kiểm định: Hội đồng kiểm định thông báo về từng kỳ kiểm định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức chậm nhất 30 ngày tính đến ngày tổ chức kiểm định. Thông báo bảo đảm các nội dung theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định 06/2023/NĐ-CP. Đồng thời, công bố cấu trúc, đề cương chi tiết bài thi, hướng dẫn sử dụng phần mềm của kỳ kiểm định.

Trong tháng 5/2024 hoàn thành đăng ký dự kiểm định: Thí sinh đăng ký dự kiểm định qua Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức hoặc theo nội dung trong Hướng dẫn đăng ký dự thi kiểm định do Hội đồng kiểm định ban hành.

Thí sinh đăng ký dự kiểm định được quyền chọn đợt thi, địa điểm đăng ký dự thi. Trong trường hợp sắp xếp địa điểm tổ chức thi, điểm thi, ca thi, Hội đồng kiểm định có thể thay đổi địa điểm tổ chức thi, điểm thi, ca thi và thông báo cho người đăng ký biết trước ít nhất 7 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi.

Khi đăng ký dự kiểm định thành công, thí sinh đăng ký được gửi giấy xác nhận đăng ký dự kiểm định vào địa chỉ email đã đăng ký. Trên cơ sở số lượng thí sinh đăng ký dự kiểm định, Hội đồng kiểm định tổ chức các điểm thi nhằm bảo đảm cho từng kỳ kiểm định diễn ra an toàn, an ninh, tiết kiệm, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Đồng thời hoàn thành ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi kiểm định trong tháng 5/2024. Cụ thể, xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tính đồng bộ, thống nhất về chất lượng nội dung kiểm định chất lượng đầu vào công chức được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 06/2023/NĐ-CP. Ngân hàng câu hỏi và đáp án phải bảo đảm yêu cầu về số lượng (tối thiểu 5.000 câu để sử dụng trong các kỳ kiểm định năm 2024); nội dung, cấu trúc, danh mục tài liệu phục vụ xây dựng câu hỏi và đáp án phải được bảo đảm rõ ràng.

Tháng 6/2024, thực hiện việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự kiểm định đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự kiểm định; tổng hợp danh sách người đăng ký dự kiểm định đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, danh sách người đăng ký dự tuyển kiểm định không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự kiểm định, tiến hành khảo sát, báo cáo Hội đồng kiểm định xem xét, quyết định số lượng, địa điểm các điểm thi; cập nhật bộ tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật của điểm thi cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đợt thi; xác định định mức sử dụng vật tư tiêu hao của kỳ thi; xây dựng phương án tổ chức thực hiện kế hoạch.

Về thời gian tổ chức kỳ kiểm định vào tháng 7 và tháng 11 năm 2024. Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng kiểm định thông báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ và Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Đọc thêm