Kế hoạch phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Hà Nội

(PLVN) - Cùng với tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời để cán bộ, nhân dân nhận thức về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng xây dựng chương trình, tổ chức huấn luyện, diễn tập và thực hiện phương án phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt...

UBND thành phố Hà Nội mới ban hành Kế hoạchvề triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, UBND thành phố sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời và chính xác Nghị định trên của Chính phủ để cán bộ, nhân dân nhận thức về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác phòng ngừa. Từ đó, phát hiện, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng những dấu hiệu, hoạt động nghi vấn để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, phát động hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

UBND thành phố cũng thường xuyên cập nhật, tiếp nhận thông tin và phối hợp với cơ quan đầu mối quốc gia trong thực hiện các biện pháp về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP, pháp luật có liên quan hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia; đặc biệt, nhanh chóng cập nhật và truyền thông danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định trừng phạt theo thông báo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thực hiện ngay lập tức.

Thành phố cũng tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kiểm soát hoạt động giao thông vận tải; quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính viễn thông và các hình thức thông tin khác; kiểm soát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm và lĩnh vực nông nghiệp; kiểm soát tác nhân sinh học, hóa học, vật liệu phóng xạ, hạt nhân, công nghệ và phương tiện phát tán; vật liệu liên quan lĩnh vực tài trợ phổ biến và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thanh tra thành phố phối hợp với Công an thành phố Hà Nội - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (đơn vị đầu mối) thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của tổ chức, cá nhân theo quy định của Nghị định này, pháp luật khác có liên quan và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thành phố đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng xây dựng chương trình, tổ chức huấn luyện, diễn tập và thực hiện phương án phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phương án ứng phó, khắc phục hậu quả.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm