Năm vì môi trường sống an toàn cho trẻ em

(PLVN) - Sẽ tăng cường các giải pháp tạo lập cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em và phát triển toàn diện trẻ em; chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, hội nhập của đất nước…

Năm vì môi trường sống an toàn cho trẻ em

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; trong đó nhấn mạnh tới những nhiệm vụ nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh với trẻ em; cũng như thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ bảo đảm thực chất hiệu quả.

Cụ thể, Nghị quyết nhấn mạnh tới việc nâng cao chất lượng dân số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, nhất là vùng miền núi, khó găn, giảm dần tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đồng thời, thực hiện đầy đủ Công ước quốc tế về quyền trẻ em, khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh với trẻ em.  

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025. Tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em. Đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; củng cố và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; hỗ trợ bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi để từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em và giữa các vùng, miền; nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Nghị quyết cũng nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện tốt các chính sách chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ bảo đảm thực chất hiệu quả. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới…

Năm 2020 cũng được Bộ LĐ-TB&XH đề xuất là "Năm vì trẻ em" để tập trung thực hiện đồng bộ việc đánh giá, tổng kết, xây dựng chiến lược, chương trình, đề án về trẻ em; tăng cường các giải pháp tạo lập cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em và phát triển toàn diện trẻ em; chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, hội nhập của đất nước…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm