Phân cấp cho địa phương lựa chọn sách giáo khoa

(PLVN) - Đó là điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trong những năm học tới cho học sinh các cấp. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) cùng các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Phải thành lập hội đồng 

Tại Thông tư, Bộ GD&ĐT đưa ra ba nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) cho các địa phương. Cụ thể, thứ nhất, khi lựa chọn SGK thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông. Thứ hai, mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở một khối lớp lựa chọn một hoặc một số SGK. Thứ ba, phải bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, SGK cũng phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư nêu rõ, việc lựa chọn SGK sẽ do một Hội đồng lựa chọn. Hội đồng này do UBND cấp tỉnh thành lập, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức lựa chọn SGK. Mỗi môn học của một cấp học thành lập 1 Hội đồng. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người; trong đó có ít nhất 2/3 số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học của cấp học đó. 

Về cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Sở  Khoa học và Công nghệ. Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT. Thư ký Hội đồng là chuyên viên phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT hoặc chuyên viên Phòng GD&ĐT cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc lãnh đạo cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học. Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT; lãnh đạo, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thuộc các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh. Đối với Ủy viên là giáo viên phải có ít nhất 5 năm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng lựa chọn SGK làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch. Các cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng. 

Quy trình lựa chọn sách 

Về quy trình lựa chọn SGK: Tổ chuyên môn của các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các SGK của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 1 SGK cho mỗi môn học; báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn.

Sau đó, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 1  SGK cho mỗi môn học; báo cáo về Sở GD&ĐT (đối với cấp trung học phổ thông), Phòng GD&ĐT (đối với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở) danh mục SGK do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn.

Sau khi các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất thì Phòng GD&ĐT tổng hợp, báo cáo Sở GD&ĐT danh mục SGK được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự SGK có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp. Sở GD&ĐT tổng hợp, chuyển giao cho Hội đồng danh mục SGK được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự SGK có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp.

Sau đó, Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số SGK cho mỗi môn học. SGK được lựa chọn phải đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn. 

Trường hợp môn học không có SGK nào đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn lại cho đến khi có ít nhất 1 SGK cho mỗi môn học đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn. Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các Hội đồng, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Cuối cùng, căn cứ vào kết quả lựa chọn SGK của các Hội đồng do Sở GD&ĐT trình, UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục SGK để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương.

Khi danh mục SGK đã được phê duyệt, UBND cấp tỉnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục SGK được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương; chỉ đạo Sở GD&ĐT thông báo danh mục SGK được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương chậm nhất 5 tháng trước thời điểm bắt đầu năm học mới.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Cần một chính sách tín dụng mới về sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

(PLVN) -  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Đọc thêm