TP HCM lần đầu đối thoại văn hóa với người dân

(PLVN) - Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng TP HCM - thành phố văn hóa - là nội dung của chương trình đối thoại văn hóa đầu tiên được tổ chức ở TP HCM với sự tham gia của chính quyền và người dân.

TP HCM lần đầu đối thoại văn hóa với người dân

Liên quan đến chương trình đối thoại văn hóa, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, chương trình Đối thoại văn hóa là chủ trương của Thường trực Thành ủy, cụ thể hóa Chương trình hành động của Thành ủy nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Khóa XI về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Chương trình đối thoại cũng nhằm khẳng định văn hóa là mục tiêu, nền tảng và động lực của sự phát triển để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đảm bảo sự hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần của mỗi tầng lớp nhân dân, nhận thức đúng và đủ về vai trò quan trọng của văn hóa, góp phần phát triển bền vững đất nước và TP HCM, trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị quan trọng của cả nước.

Trong số đầu tiên, Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TP HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Thông tin - Truyền thông, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật TP HCM và khách mời sẽ cùng trao đổi, đối thoại về nội dung “Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng TP HCM - Thành phố văn hóa” với các tầng lớp nhân dân.

Đối thoại văn hóa là hoạt động trao đổi những vấn đề liên quan lĩnh vực, hoạt động văn hóa, được tổ chức định kỳ hàng tháng giữa lãnh đạo với người dân thành phố (bao gồm các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố) nhằm lắng nghe những đề xuất ý kiến, hiến kế cho lãnh đạo thành phố để thực hiện Chủ đề năm 2020 “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm